Hoppa till huvudinnehållet

8. Roller och ansvar – alla ska med!

Hur ska vi hantera olika roller och ansvar i arbetet? Vilka roller finns på arbetsplatsen och i arbetsmiljöarbetet och hur gör vi alla röster hörda? Här följer en film där vi får höra om några perspektiv på roller, ansvar och ledarskap.

Hållbar arbetsmiljö är en gemensam uppgift

Vi har flera gånger varit inne på att arbetsmiljön ytterst är arbetsgivarens ansvar, men att det också finns tydliga skyldigheter för varje arbetstagare att följa föreskrifter, inte utsätta sig själv eller andra för fara och att rapportera risker till arbetsgivaren. En god arbetsmiljö bygger på att alla deltar och att personer i olika roller samarbetar i en gemensam strävan efter att bli bättre. Det finns en lång tradition av sådan samverkan i Sverige, och arbetsmiljölagstiftningen bygger också på samverkan.

Hur arbetar ni tillsammans för att löpande förbättra arbetsmiljön? Hur gör ni så att alla kommer till tals?

Yrkesroller och legitimation

För att kunna trivas och prestera på jobbet behöver vi ha en klar bild över våra yrkesroller, både den egna rollen och kollegornas. En medarbetare som inte vet vad som förväntas av den blir lättare stressad än en medarbetare som har bättre överblick. Och en medarbetare som måste hantera dubbla krav från olika håll kan bli ännu mer stressad. Det är en del av en god organisatorisk arbetsmiljö att allas arbetsuppgifter är tillräckligt specificerade och samordnade.

Det är patientsäkerhetslagstiftningen som styr det särskilda ansvar som ingår i yrkesrollerna för hälso- och sjukvårdspersonal. Vi ska till exempel bidra till hög patientsäkerhet genom att rapportera vårdskador och risken för vårdskador till vårdgivaren. Det handlar om att ta ansvar för att delegera och utföra sina egna arbetsuppgifter, men även om att ta emot och utföra delegerade arbetsuppgifter. På samma sätt måste vi kunna neka att utföra uppgiften om vi saknar kunskap, erfarenhet eller andra förutsättningar att utföra uppgiften säkert. Arbetets organisation måste ge förutsättningar för att vi ska kunna ta det här ansvaret.

Den som har ett legitimationsyrke har också ett särskilt och personligt ansvar i och med sin legitimation, att leva upp till krav på kunskap, kompetens och lämplighet. Vid missförhållanden kan en legitimerad medarbetare anmälas och vid allvarlig misskötsel kan legitimationen återkallas. Varje verksamhet bör ha en beredskap för hur man ska agera i en vårdskadesituation, och arbetsgivaren ska kunna ge nödvändigt stöd till den som varit inblandad i en vårdskada eller blivit anmäld till IVO eller HSAN. Sådana händelser påverkar både den enskilda medarbetaren och arbetsplatsen i övrigt.

Vem ska man lyssna på?

Alla som arbetar på arbetsplatsen har rätt till en god arbetsmiljö. Hälso- och sjukvården har historiskt sett haft en tydlig hierarkisk struktur där vissa yrken har inneburit högre status än andra. Det är i själva verket en struktur som är under ständig utveckling. Varje arbetsplats är unik och har olika sammansättning av personligheter och förmågor. En undersköterska kan till exempel ha större auktoritet och kunskap än en läkare när det gäller arbetsmiljöfrågor. Det gäller alltså att lägga yrkesrollerna lite åt sidan när vi pratar arbetsmiljö. Oavsett vilka arbetsuppgifter och vilken yrkestillhörighet vi har, har vi rätt till en god arbetsmiljö. De arbetsplatser som tar lika hänsyn till alla yrkesgrupper får dessutom en bättre arbetsmiljö för alla. Och när alla kommer till sin rätt i arbetet fungerar verksamheten vanligtvis som bäst, vilket ger patienten bästa möjliga förutsättningar till god vård.

Hur ser ni till att lägga lika stor vikt vid allas behov när ni diskuterar arbetsmiljö?

Kommentarer om roller och ansvar

I de här korta filmerna reflekterar olika personer om roller och ansvar inom privat öppenvård.

Linnea von Heideken

Undersköterska, Unicare Vård
”Alla behöver ta sin del av ansvaret i arbetsgruppen”

Peeter Vinnal

Läkare, CityPraktiken
”Nu har vi fler mindre möten med representanter för olika personalgrupper.”

Marianne Törner

Forskare, samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet
”Man måste vara övertygad om att någon vill lyssna på vad man har att säga.”

Therese Kvarnström

Sjuksköterska och skyddsombud, Unicare Vård
”Vi vet vem som gör vad genom att t.ex. ha checklistor och prata om det på APT.”

Nästa avsnitt

9. Ett regelverk att ha hjälp av

Hitta på sidan