Hoppa till huvudinnehållet

5. Hot och våld

Hur är det möjligt att hantera konflikter, hot och våld genom arbetsmiljöarbetet? Det är ett komplext område och det är centralt att arbetsplatsen har ett gemensamt förhållningssätt. Använd gärna gruppövningarna i handledningen som ett avstamp i era diskussioner.

Framsidan av en broschyr om Säkerhetskultur i vård och omsorg

Vad är hot och våld?

Alla som arbetar med människor påverkas av risken för hot och våld i arbetet, och det gäller särskilt där människor befinner sig i utsatta lägen och mår dåligt. Det kan handla om konkreta våldsamma och rent brottsliga handlingar eller uttalanden, men ofta handlar det om mer subtilt hotfulla situationer där du som vårdpersonal känner dig obekväm eller rädd. Kanske har du en patient (eller en anhörig till patienten) som är drogpåverkad, vill ha en viss sorts läkemedel eller talar nedsättande om och till kvinnor. Det kan också förekomma hot om att en patient ska gå till en annan mottagning om hen inte får som hen vill. Om du och patienten bor i samma område kan också privatlivet och fritidsintressen påverkas: Kanske sjunger ni i samma kör eller har barn i samma gymnastikgrupp? Alla dessa exempel skapar stress i arbetsmiljön, och det är något som varje arbetsplats måste hantera. Hot och våld är aldrig acceptabelt, oavsett var du arbetar!

Att förebygga och hantera hot och våld

Precis som i annat arbetsmiljöarbete är det förebyggande arbetet centralt när det gäller att hantera risker för hot och våld. Varje arbetsplats ska regelbundet göra riskbedömningar och vidta nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för att något händer. Det behövs också rutiner för hur konflikter eller hotfulla situationer som ändå uppstår ska hanteras. Alla medarbetare behöver känna till rutinerna och gärna också vara med och utforma dem. Syftet med rutinerna är att uppnå ett gemensamt förhållningssätt inför svåra situationer. Det kan gälla till exempel hur flyktvägar från mottagningsrummen utformas, hur man kan ta hjälp av kollegor för att dämpa en situation, hur larm kan ordnas och när det kan finnas skäl att ta in en väktare.

Grundläggande när det gäller att hantera hotfulla situationer är att hålla sig lugn och att kommunicera på ett medvetet sätt. För att kunna göra det krävs det både övning och kunskap, och därför är det en god idé att all personal får utbildning i dessa frågor.

Se också till att utreda sådant som har hänt och använda erfarenheterna till att förebygga att det händer igen.

Att hantera patientmissnöje

Hur hanterar din arbetsplats missnöjda eller upprörda patienter och anhöriga? Det behöver inte handla om hot och våld för att en situation ska upplevas som stressande, utan de flesta av oss blir stressade av att möta människor som är upprörda eller missnöjda på något sätt. För att det inte ska bli ett överhängande stressmoment på arbetsplatsen behöver ni tillsammans komma fram till hur ni ska hantera sådana situationer.

Hjälps åt att hantera hotfulla situationer!

För att du och dina kollegor ska ha bra förutsättningar att hantera hotfulla situationer och våld behöver ni ha ett klimat där det är okej att be om hjälp. En person kanske tycker att en patient är obehaglig och känner sig rädd. Då ska det vara okej att berätta om det för en kollega eller för sin chef, och kanske få sällskap eller till och med byta arbetsuppgifter en stund om det är praktiskt möjligt. Vi har alla lättare att få kontakt med vissa människor än med andra, och det tjänar vi alla på att ta vara på även i arbetet.

Se till att det finns tillfällen för reflektion med kollegor där ni kan dela med er av era erfarenheter och hjälpas åt. Då kan ni till exempel diskutera hur ni ska hantera subtilt hotfulla situationer och hur ni tar hand om upplevelsen efter ett sådant möte. Vad är okej och inte okej? Vilken typ av händelser ska ni anmäla och hur?

Kommentarer om hot och våld

Se korta filmer med exempel, tips och erfarenheter om hur man kan hantera hotfulla situationer inom den privata vården.

Marianne Törner

Forskare, samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet
”Vi behöver ha en gemensam medvetenhet om hot och våld”

Linnea von Heideken

Undersköterska, Unicare Vård
”Alla kan reagera olika på hotfulla situationer”

Therese Kvarnström

Sjuksköterska och skyddsombud, Unicare Vård
”Vi har tydliga rutiner för hur vi hanterar risken för hot och våld ”

Nästa avsnitt

6. Oj och aj – tillbud, olyckor och risker

Läs mer

Hitta på sidan