Hoppa till huvudinnehållet

1. Introduktion: Vad är arbetsmiljö för oss?

Hälso- och sjukvården ska se till patienters och klienters bästa, men det är också en arbetsmiljö där du och dina kollegor ska kunna arbeta säkert, trivas och utvecklas. Hur får vi till en god arbetsmiljö i sådan verksamhet? Hur prioriterar jag min och mina kollegors hälsa i en verksamhet som går ut på att se till andras behov? Varför ska jag göra det?

Introduktionsfilm – Vad är arbetsmiljö för oss?

I den här filmen berättar olika personer om arbetsmiljö i den privata öppenvården.

God arbetsmiljö, god patientsäkerhet?

Att jobba för en god patientsäkerhet är en självklarhet för den som arbetar inom vården. När patienten kommer i första hand är det lätt att nedprioritera den egna arbetsmiljön. Men patientsäkerhetsarbete och arbetsmiljöarbete är många gånger två sidor av samma mynt. Om vi har en god arbetsmiljö mår vi bra på arbetet och gör ett bättre och säkrare jobb. Det finns också likheter i systematiken, till exempel när det gäller att hantera avvikelser: när vi rapporterar en avvikelse som gäller patienter bör vi också alltid överväga om vi ska rapportera en avvikelse även när det gäller arbetsmiljö.

Alla är delaktiga

Enligt arbetsmiljölagen ska både chefer och arbetstagare delta i arbetsmiljöarbetet, så det är nödvändigt att alla har kunskap om vad som gäller.  

Vi har alla ett ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö, men det formella ansvaret har arbetsgivaren, både för arbetsmiljön och för arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren kan sedan fördela arbetsmiljöuppgifterna i verksamheten genom en så kallad delegationsordning. I den ska det framgå vilka befogenheter respektive chef har för att kunna förbättra arbetsmiljön. För att arbetsmiljöarbetet ska fungera behöver det finnas balans mellan ansvar, kunskap, befogenheter och ekonomiska möjligheter. En tydlig delegationsordning bidrar därför till en god arbetsmiljö både för chefer och medarbetare.

Arbetstagarna deltar och bidrar å sin sida i arbetsmiljöarbetet, samt följer säkerhetsföreskrifter och säger till om något är fel. Där ingår till exempel att arbetstagare ska säga till om de blir inplanerade på en arbetsuppgift som de inte är kvalificerade för.

På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det också finnas en person som är skyddsombud eller arbetsmiljöombud (vi använder i fortsättningen bara benämningen skyddsombud). Den personen utses av det fackförbund som arbetsplatsen har kollektivavtal med. På arbetsplatser som inte har kollektivavtal utses skyddsombudet i stället av arbetstagarna.

Skyddsombudets roll är att företräda alla arbetstagare inom sitt skyddsområde, inte bara kollegor i det egna fackförbundet. Skyddsombudet ska också arbeta för att arbetsplatsen följer arbetsmiljölagen. Hur ser det ut hos er? Har ni något skyddsombud?

Alla delar i ”Arbetsmiljö för privat öppenvård”

Det här materialet är framtaget för att kunna användas för kortare utbildningstillfällen under till exempel arbetsplatsträffar. Innehållet utgår ifrån behoven hos privat öppenvård, men brevskolan kan självklart även användas i andra hälso- och sjukvårdsverksamheter. De olika avsnitten tar upp följande områden:

 1. Introduktion: Vad är arbetsmiljö för oss?
 2. Arbetsmiljö – en del av vardagen på jobbet
 3. Olika perspektiv på arbetsmiljö
 4. Förutsättningar och samspel
 5. Hot och våld
 6. Oj och aj – tillbud, olyckor och risker
 7. Meningsfulla rutiner
 8. Roller och ansvar – alla ska med!
 9. Ett regelverk att ha hjälp av
 10. Personell resursförstärkning 
 11. Avslutning: Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt?

Hur arbetar din arbetsplats med arbetsmiljö?

I de här korta filmerna kommenterar personer olika aspekter av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete.

Anna Nergårdh

Statlig utredare för god och nära vård
"En god arbetsmiljö är viktigt även för patientsäkerheten."

Marianne Törner

Forskare, samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet
”Arbetsmiljön ska vara ett stöd för att kunna göra ett bra jobb.”

Therese Kvarnström

Sjuksköterska och skyddsombud, Unicare Vård
”Som skyddsombud är jag en röd tråd mellan personal och chefer.”

Nästa avsnitt

2. Arbetsmiljö – en del av vardagen på jobbet

Läs mer

 • Läs mer om begreppet arbetsmiljö under Vad är arbetsmiljö?
 • Läs mer om skyddsombud under Vad gör ett skyddsombud?
 • Grundläggande information om arbetsmiljö finns på Arbetsmiljöupplysningen 
 • Den lagstiftning som gäller för arbetsmiljö är arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Den innehåller grundläggande bestämmelser och allmänna krav, bland annat att arbetsgivaren har ansvar för att arbeta på ett strukturerat sätt med arbetsmiljö, i samverkan med medarbetarna. Läs mer under Lagar och regler om arbetsmiljö
 • Arbetsmiljöverkets webbplats finns information och verktyg för arbetsmiljöarbete, till exempel Startpaket för ditt arbetsmiljöarbete som innehåller mallar och verktyg för att komma igång med arbetsmiljöarbetet.
Hitta på sidan