Hoppa till huvudinnehållet

9. Ett regelverk att ha hjälp av

Här tittar vi närmare på vilka lagar som bestämmer hur arbetsmiljöarbetet ska gå till och hur de gäller parallellt med vårdlagstiftningen.

Personal sitter och arbetar vid en dator

Vilka lagar gäller?

Det är arbetsmiljölagen som ligger till grund för hur vi ska arbeta med arbetsmiljön och den kompletteras av arbetsmiljöförordningen och av arbetstidslagen. Lagarna har ett övergripande perspektiv och därför kompletterar Arbetsmiljöverket med föreskrifter som är mer specifika för olika aspekter eller situationer i arbetet. Med hjälp av föreskrifterna blir det tydligare hur vi ska uppfylla arbetsmiljölagen.

Det finns till exempel särskilda föreskrifter för det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Men det finns också ännu mer specifika föreskrifter med regler inom olika arbetsområden och aktiviteter. Din arbetsplats ska följa föreskrifterna om SAM och de specifika föreskrifter som är relevanta för just det ni arbetar med. Det kan vara till exempel föreskrifter om arbetsplatsens utformning, tryckkärl, belastningsergonomi, smitta och om kemikalier.

Illustrationen Regelträdet visar hur lagarna och föreskrifterna hänger ihop. Arbetsmiljölagen är grundläggande i alla föreskrifter och illustreras därför som trädets rötter. Föreskrifterna förkortas AFS, vilket står för Arbetsmiljöverkets författningssamling.

tradet.png

Skyddsombud i lagen

Flera gånger i den här brevskolan har vi varit inne på att arbetsmiljöarbetet bygger på samarbete, eller samverkan, mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är också ett av kraven i arbetsmiljölagen. Lagen beskriver också att arbetstagarnas representant i samverkan är skyddsombuden. Skyddsombud ska ges insyn och vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet. De har flera rättigheter enligt lagen, bland annat rätt att få utbildning och att avsätta tid för sitt uppdrag.

Olika lagstiftning gäller parallellt  

Arbetsmiljölagstiftningen gäller på alla arbetsplatser, oavsett om man har kollektivavtal eller inte. En av uppgifterna för hälso- och sjukvårdspersonal är att förhålla sig till arbetsmiljölagstiftningen i samspel med annan lagstiftning som påverkar arbetet.  

Många hälso- och sjukvårdsverksamheter har en mer utvecklad systematik för hälso- och sjukvårdslagen och patientlagstiftningen (till exempel patientsäkerhetslagen) än för arbetsmiljölagstiftningen. Men det finns flera likheter mellan kraven på patientsäkerhet och på arbetsmiljö. Det gäller till exempel uppföljning, riskbedömningar, krav på att vidta åtgärder, göra handlingsplaner, utreda och anmäla. Så här finns det möjligheter att återanvända systematiken!

Ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete skulle i många fall kunna skapa synergier som kan bidra till effektivitet, helhetssyn och delaktighet. Dessutom kan det ge ett bra underlag till beslut i frågor som både berör patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Observera att det inte finns någon inbördes rangordning mellan dessa så kallade lagrum. En medarbetares rätt till en god arbetsmiljö är inte mindre än en patients rätt till en god och säker vård.

Hur kan ni inspireras av patientsäkerhetsarbetet när ni arbetar med arbetsmiljön?

Kommentarer om att förhålla sig till olika lagar

I de här korta filmerna får du se kommentarer om hur vi kan förhålla oss till olika lagar.

Therese Kvarnström

Sjuksköterska och skyddsombud, Unicare Vård
”Vårdlagstiftningen ligger till grund för allt vi gör”

Therese Kvarnström

Sjuksköterska och skyddsombud, Unicare Vård
”Om vi mår bra kan vi ha patienten i fokus”

Lotta Dellve

Professor, arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet
”Vi behöver balansera lagarna på ett öppet sätt”

Nästa avsnitt

10. Personell resursförstärkning

Läs mer

  • Det är myndigheten Arbetsmiljöverket som står bakom föreskrifterna om arbetsmiljö. På deras webbplats www.av.se finns information och verktyg för arbetsmiljöarbete, till exempel Startpaket för ditt arbetsmiljöarbete som innehåller mallar och verktyg för att komma igång med arbetsmiljöarbetet. På webbplatsen hittar du också alla föreskrifter.
  • Arbetsmiljöverket har samlad information om arbetsmiljö just inom hälso- och sjukvården.
Hitta på sidan