Hoppa till huvudinnehållet

Brandsäkerhet på jobbet

Här finns en checklista för att undersöka brandsäkerheten och två webbutbildningar om brandsäkerhet i handeln.

I lagen om skydd mot olyckor står att den som äger eller använder en byggnad har ansvaret för förebyggande åtgärder för att hindra brand. Ägare och innehavare ska se till att det finns utrustning för släckning och livräddning.

I ansvaret ingår att vidta de åtgärder som behövs både för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Brandsäkerhet

Till Prevents checklistor

Utbildning och information

Det kan behöva finnas olika slags utrustning för brandsläckning beroende på vilka ämnen eller material som lagras eller hanteras på arbetsplatsen. De anställda ska dessutom ha utbildning och information om hur utrustningen används. Arbetsledare och skyddombud ska också ha utbildning så att de i händelse av brand har möjlighet att klara sina roller.

De brandtekniska krav som ställs på byggnader och andra anläggningar beträffande material, konstruktion, utrymningsvägar med mera återfinns i Boverkets byggregler. Där finns också hänvisningar till övriga föreskrifter som måste följas, till exempel om hissar, personalrum och starkströmsanläggningar.

Föreskrifter om brandskydd och brandfarliga ämnen

Detaljerade regler om hantering och lagring av brandfarliga ämnen, om förebyggande arbete och allmänt om brandskydd för speciella arbeten och miljöer finns i ett stort antal av de föreskrifter som ges ut av framför allt Arbetsmiljöverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Observera att alla företag som hanterar brandfarliga varor ska ha en person som har grundkunskaper i brandfarliga varor. För brandfarliga och explosiva varor krävs dokumenterade riskbedömningar enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.

Brandsäkerhetsutbildningar

Prevent erbjuder kostnadsfria webbutbildningar i brandsäkerhet för handeln. Utbildningarna passar även andra branscher.

Brandsäker i handeln

Brandsäker i handeln

Webbutbildningen vänder sig till dig som arbetar i handeln. Den ger grundläggande kunskaper om hur brand uppstår och vad som händer under ett brandförlopp och hur bränder kan förebyggas.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln handlar om hur man hanterar brandfarliga och explosiva varor på rätt sätt. Utbildningen tar ca 45 minuter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Externa länkar

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.