Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam Johansen

Så gör du

Brandsäkra på jobbet

Vad som riskerar att utlösa en brand på jobbet ser väldigt olika ut beroende på vad det är för arbetsplats. Därför är det viktigt att ta reda på vilka risker som finns hos er samt utbilda personalen i allt från hur man förebygger bränder till utrymning och släckning.

1 Utse en brandskyddsansvarig
För att få till ett bra brandskydd på jobbet behöver ni hjälpas åt på arbetsplatsen. Men för att arbetet ska drivas framåt är det bra att utse en ansvarig som också ser till att det ni gör dokumenteras. Det är viktigt att den personen har ett tydligt mandat från ledningen på företaget. Red ut tillsammans med fastighetsägaren vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och reglera gärna det i någon form av avtal.

2 Inventera risker 
Brandriskerna hänger ihop med vilken typ av verksamhet ni bedriver. På ett äldreboende kanske den största risken är boende som glömmer en platta på, medan det i industrin kan vara damm eller lättantändliga vätskor. Arbetsgivaren har ett ansvar för att de anställda är medvetna om riskerna och att riskerna förebyggs så långt det är möjligt.

3 Utbilda personalen
Utifrån den riskanalys ni gjort har arbetsgivaren ett ansvar för att de anställda är medvetna om riskerna och att ni jobbar på ett så säkert sätt som möjligt så att bränder inte uppstår.

4 Genomför övningar
En annan viktig del i brandskyddsutbildningen är att ha regelbundna brandövningar där ni ser till att personalen vet vilka utrymningsvägar som finns samt tar sig till er gemensamma återsamlingsplats. Utse på förhand en eller flera utrymningsledare som ansvarar för att alla tar sig ut. Ofta vet man inte exakt vilka som fanns i lokalen innan brandlarmet gick. Då kan utrymningsledaren fråga alla om de saknar någon när ni utrymt. Hur en utrymning ska gå till ser också väldigt olika ut beroende på vad man jobbar med.

På ett kontor är det viktigt att ha en rutin för att få med gäster som är på möte i lokalerna, medan det på ett äldreboende handlar om att öva på att få ut personer som inte själva kan gå. Vid en brandövning kan man också prova att släcka med olika släckmedel och med en brandfilt. Släckningsutrustning ska vara placerade så att de går lätt att hitta. 

5 Kontrollera och underhåll brandlarmet
Många missar ett brandlarm behöver underhållas och kontrolleras. Genom att testa det säkerställer ni både att det fungerar som det ska samt att alla på jobbet vet hur det låter. Helst ska brandlarmet kontrolleras en gång per år. Utse en person som ansvarar för att det blir gjort. Det kan till exempel vara den brandskyddsansvariga eller en representant för fastighetsägaren.

6 Håll utrymningsvägar fria
Utrymningsvägar ska vara fria från blockerande föremål som stolar, blommor eller snö. Alla utrymningsvägar ska dessutom öppnas utåt mot utrymningsriktningen.

7 Ordning och reda
För att en brand ska uppstå behövs syre, värme och bränsle. Bränsle kan till exempel vara kartonger eller papper. Genom att hålla god ordning på arbetsplatsen minskar man risken för brand.

8 Undvik levande ljus
Under årets mörka månader är det frestande att tända levande ljus på fikat eller som en dekoration. Det bör man undvika. Risken för att ett ljus blir glömt på en arbetsplats är ännu större än i hemmet. I dag finns en uppsjö av batteridrivna ljus och ledljus som ser naturtrogna ut. Eftersom allt som riskerar att glömmas bort är en brandrisk kan man också se till att spisplattor och kaffebryggare har en timer.

Källa: Lars Brodin, brandingenjör Brandskyddsföreningen samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd