Hoppa till huvudinnehållet
Foto på vattenlandet Oceana innan branden i februari i år.

Vattenparken Oceana förstördes till stor del efter en våldsam brand i februari 2024. Branden startade i samband med ett arbetsmoment, men med ett systematiskt brandskyddsarbete hade branden sannolikt kunnat undvikas, anser Brandskyddsföreningen.

Bild: Jesper Wiberg

Säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete – så funkar det

Branden på Lisebergs vattenland Oceana i februari är ett exempel på vilka ödesdigra konsekvenser en brand kan få. Men med systematiskt brandskyddsarbete går det att förebygga risker och öka beredskapen.

I Sverige inträffar i genomsnitt tio bränder om dagen i olika verksamheter, enligt statistik från Brandskyddsföreningen. 2022 orsakade bränderna skador för över fyra miljarder kronor. Men många bränder kan undvikas med förebyggande åtgärder och kunskap.

Lars Brodin
Bild: Brandskyddsföreningen

Företag har skyldighet att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och ofta är det en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar om att kartlägga risker, förebygga, kontrollera och följa upp. Ansvaret ligger ytterst hos företagets ledning.

– Ledningen behöver visa ett engagemang i frågorna. Ska man skapa en säkerhetskultur måste man visa ett intresse och det kan göras på olika sätt och anpassas till de brandrisker som finns i verksamheten. Man kan ha en policy och ha dessa frågor som punkter på en stående agenda, säger Lars Brodin som är brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Rutinerna måste finnas på plats

Ett första steg är att kartlägga vilka risker som finns i verksamheten. En del kan hanteras med tekniska lösningar som brandlarm och sprinklers.

– Men vissa risker kan inte lösas tekniskt. Då krävs regler och rutiner för att veta hur man ska agera om något inträffar, till exempel hur man utrymmer lokalerna. Det ska finnas rutiner för det och man behöver också öva på detta.

Hur brandskyddsarbetet ska se ut varierar mellan olika arbetsplatser liksom hur stora riskerna är. På ett litet kontor kan det räcka med en person som är brandskyddsansvarig. På en industri med större risker kan det krävas en hel organisation. Uppgiften är i grund och botten densamma – att fokusera på brandsäkerheten och samordna frågorna, rapportera till och vara ett stöd åt företagsledningen.

Man kanske lever upp till lagkraven när det gäller brandskydd men man tänker inte längre.

Brandskyddsföreningen erbjuder utbildning på olika nivåer för de som har ett brandskyddsansvar. Den lägsta nivån är en endagarsutbildning som vänder till mindre verksamheter med få risker. Den högsta utbildar brandskyddsledare och sträcker sig över fem veckor.

– Den är tänkt för de som jobbar heltid med frågorna, till exempel inom industrin.

Branden på Lisebergs vattenvärld Oceana i februari, är ett aktuellt exempel på de ödesdigra konsekvenser som förloppet kan få. En person omkom och de materiella skadorna blev omfattande. I augusti 2020 utbröt en brand i Polarbröds fabrik i Älvsbyn som totalförstörde byggnaden.

Medvetenheten om risker och hur de ska förebyggas ser väldigt olika ut mellan branscher och företag.

– Inom industrin är man ofta väldigt medveten om konsekvenserna av en brand. Andra verksamheter är inte lika medvetna. Man kanske lever upp till lagkraven när det gäller brandskydd men man tänker inte längre. Vill man ha en robust verksamhet så behöver man ha en egen ambition i dessa frågor, säger Lars Brodin.

FAKTA

Tips för ett bra brandskyddsarbete

  • Medveten företagsledning som kontinuerlig tar upp brandskyddsfrågor.
  • Ta fram en tydlig och väl förankrad policy för arbetet.
  • Identifiera risker, analyser och åtgärda.
  • Utse en brandskyddsansvarig.
  • Ha regler och rutiner för riskhantering. Alla brandrisker kan inte förhindras med tekniska åtgärder. Regler och rutiner för riskhantering kan hjälpa till att bryta händelsekedjor eller förlopp som kan leda till bränder.
  • Informera och utbilda personal. Om regler och rutiner ska fungera i praktiken är det viktigt att alla förstår syftet. 
  • Systematiska kontroller av brandskyddet.
  • Planera för det oplanerade. Med kris- och beredskapsplaner att arbeta efter går det att agera snabbare om krisen drabbar företaget.
  • Den brandskyddsansvariges kontaktnät är en viktig del av arbetet och hen bör bjudas in till alla forum som rör företagets brandskydd. Att ha goda kontakter med räddningstjänst, försäkringsbolag och andra brandskyddsansvariga kan vara bra för att kunna diskutera brandskyddsfrågor.

Källa: Brandskyddsföreningen

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Säkerhet

Senaste om Tips och råd