Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsanpassning

En anpassning av arbetsförhållandena till arbetstagarnas förutsättningar och behov kan vara både generell och individuell. Den generella kan gälla alla anställda medan den individuella anpassningen gäller för en enskild individ.

Alla på en arbetsplats ska ha samma förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Generell anpassning görs bland annat för att främja möjligheterna till arbete för flera på arbetsplatsen, med hänsyn till generella faktorer som kön, ålder, yrkesvana, etnisk bakgrund och funktionshinder.

Sådan anpassning hör samman med planeringen av arbetet. Det är viktigt att detta arbete sker i samverkan. Målsättningen inom arbetslivet bör vara att så många som möjligt ska vara kvar i arbete tills den normala pensionsåldern inträder.

Exempel på vanliga åldersförändringar som arbetsplatsen kan behöva anpassas till är försämrad syn, hörsel eller muskelstyrka. Anpassningar av maskiners utformning, lyftanordningar och arbetstekniska hjälpmedel kan behöva göras av hänsyn till skillnader i kroppsmått och kroppsstyrka hos män och kvinnor eller mellan olika individer.

Exempel på anpassningsåtgärder är

 • utformning av arbetsplatsen
 • teknisk utrustning
 • kompetensutveckling
 • flexibla arbetstider
 • möjlighet till arbetsträning
 • tillgänglighet till arbetsplatsen
 • variation i arbetsuppgifterna.

Individuell anpassning kan behövas när en anställd har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Målet med den individuella arbetsanpassningen är att den anställde ska kunna vara kvar i eller återkomma till sitt vanliga arbete.

Exempel på anpassningsåtgärder som kan behövas i det enskilda fallet är

 • tekniska åtgärder
 • tillhandahållande av arbetshjälpmedel
 • ändring av arbetsorganisation
 • ändring av arbetsfördelning
 • individuella stödinsatser. 

Relaterade länkar