Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fysiska faktorer

Den fysiska arbetsmiljön skiljer sig starkt åt mellan olika branscher och verksamheter. Förutsättningarna för den fysiska arbetsmiljön bestäms av sådant som arbetsplatsens utformning, bullerdämpning, belysning, ventilation och hjälpmedel i arbetet.

Vid långvarig eller hög exponering av optisk strålning finns risk för skador på hud eller ögon. Därför är det viktigt att skydda arbetstagare och förebygga säkerhetsrisker. 

Läs mer om optisk strålning

Bra belysning bidrar till en trivsam arbetsmiljö och goda resultat i arbetet. Felaktig belysning kan ge huvudvärk och ökar risken för olycksfall och belastningsskador. Prevent har en bok och utbildning i ämnet.

Läs mer om belysning

Den som äger eller använder en byggnad ansvarar för förebyggande åtgärder för att hindra brand. Prevent har tagit fram branschanpassade brandsäkerhetsutbildningar för handeln och gruvan.

Läs mer om brandsäkerhet