Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Svetsmekaniskt arbete

För att förebygga olyckor och ohälsa måste arbetsmiljön undersökas, risker bedömas och åtgärder genomföras. Den här nformationen riktar sig till dig som arbetar med svetsning både på fasta och tillfälliga arbetsplatser.

Risker vid svetsarbete

Svetsarbete kan innebära många olika typer av risker som det är viktigt att förebygga och hantera.

Exempel på risker:

  • svetsrök
  • besvärliga arbetsställningar
  • vibrationer från till exempel handhållna verktyg
  • ljusbågar
  • gnistor 
  • buller
  • elektromagnetiska fält
  • elektriskt ledande utrustning.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap. 

Säkerhetskultur

God säkerhetskultur är att ha gemensamma värderingar, attityder och kunskap för att skapa en säker arbetsplats. Läs mer om säkerhetskultur

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.