Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ventilation i arbetsmiljön

En arbetsmiljö ska ha ett lämpligt klimat. Det ska inte vara för kallt eller för varmt, dragigt eller finnas en obehaglig temperaturskillnad mellan olika utrymmen. Klimatet ska vara anpassat till om arbetet är lätt eller tungt och om det är rörligt eller utförs stillasittande. En väl fungerande ventilation hjälper till att skapa ett jämnt och bra inomhusklimat.

Allmänventilation behövs i en arbetslokal, dels för att tillföra utomhusluft och skapa ett jämnt termiskt klimat, dels för att föra bort överskottsvärme, späda ut och föra bort fukt, gaser och andra luftföroreningar. Inom industrin används ibland också ventilationssystemet för uppvärmning.

Med så kallad processventilation kan föroreningar fångas in direkt vid källan, till exempel med hjälp av ett punktutsug vid lödning. Som regel bör den rena luften tillföras i de områden där människor vistas, och luften bör ledas från rena till förorenade områden där utsug sker.

Upplevt klimat

Besvär och obehag av kyla eller värme beror inte bara på lufttemperaturen. Lufthastighet, luftfuktighet och strålningstemperatur (till exempel från kalla vägar) påverkar också. Därför bör arbetsmiljön undersökas med avseende på upplevd temperatur där alla dessa aspekter vägs in. 

Det finns inga bestämda värden kring hur varmt eller kallt det får vara inomhus på en arbetsplats men Arbetsmiljöverket har rekommendationer för det. Det är viktigt att temperaturen anpassas efter vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Inomhusklimatet har också betydelse för prestationen på arbetet. Arbetstakten påverkas kraftigt av några få grader över- respektive undertemperatur.

Det är viktigt att tänka på att människor är olika och att alla inte har exakt samma krav på inomhusklimatet. Detta kan vara ett problem när flera ska dela på samma klimat. Lösningen får ofta blir det som är bra för de allra flesta och åtminstone acceptabel för de andra.

Värme

Ibland avges så mycket värme från till exempel människor, kontorsmaskiner, processer och solinstrålning att det kan bli ett problem. För att få ett bra inomhusklimat måste man utgå från en helhetssyn. Ventilationen behöver kombineras med kontroll av värmen och föroreningskällor. För kontor kan detta innebära att

  • fönstren har solavskärmning
  • värmeavgivningen från datorer minimeras
  • städning utförs regelbundet.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2018-02-07 Fixa bättre luft på jobbet