Hoppa till huvudinnehållet

Testa enkät om säkerhetskultur

Använd Prevents nya enkät för att undersöka er säkerhetskultur. När alla medarbetare svarat på frågorna kan ni ta fram förslag på åtgärder som kan förbättra er säkerhetskultur. 

Arbetsmiljö inom gruvindustrin

Arbetsmiljön inom gruvindustrin förändras hela tiden. Tidigare risker arbetas bort och nya tillkommer. Här finns bland annat en vägledning om om gruvindustrins arbetsmiljö och en skrift och webbenkät om säkerhetskultur.

Gruvindustrin har blivit allt mer automatiserad och delar av produktionen sker via distansstyrning, i kontrollrum, under eller ovan jord. Många av gruvjobben har omvandlats till dataoperatörsjobb.

Exempel på nya risker inom gruvindustrin är mer djupgående gruvor, större maskiner, fler entreprenörer, ökat produktionstempo och utökad trafik. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan man identifiera och eliminera risker och förbättra den dagliga arbetsmiljön.

  • Åstadkomma en trygg och säker arbetsmiljö.
  • Arbeta förebyggande mot skador och ohälsa med hjälp av rutiner och policys.
  • Få en kontinuitet i det förebyggande arbetet.
  • Effektivisera och höja kvalitetsnivån på arbetsmiljöarbetet.
Gruvindustrins arbetsmiljö

Gruvindustrins arbetsmiljö

Skriften för dig som vill veta mer om arbetsmiljön inom gruvindustrin. Du får vägledning om hur risker kan före­byggas och hanteras med fokus på själva gruvdriften.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Säkerhetskultur

Att ha en bra säkerhetskultur innebär att alla på företaget är medvetna om riskerna i sitt arbete och har kunskap och vilja att göra något åt dem.

Oregelbundna arbetstider

Den som arbetar skift kan sova sämre, få problem med hjärt- och kärlsjukdom, magbesvär eller diabetes. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hur skiftarbete påverkar kroppen.

Skiftarbete och nattarbete

Medicinska kontroller

Arbetsmiljöverket kräver att vissa medicinska kontroller ska göras. Det ingår i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Syftet är att upptäcka eventuella symptom eller skador på ett tidigt stadium. Kontrollerna ska utföras av legitimerad läkare, i vissa fall med specialistkompetens. Entreprenörsfirmor ansvarar för medicinska kontroller av sina anställda.

Medicinska kontroller

Företagshälsovård

I arbetsmiljölagen definieras företagshälsovård som "en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering". För arbete i gruvindustrin ställs specifika krav på mätningar av vissa ämnen, riskbedömningar av arbetsmiljön och på medicinska kontroller. Därför är det viktigt att anlita företagshälsovård som har kunskap om gruvindustrin.

Företagshälsovård

Samordning – entreprenörer och gruvbolag

Det förekommer att flera entreprenörer arbetar inom samma gruvområde. Risken att det ska ske en olycka ökar när flera företag arbetar  på samma ställe. Det innebär att gruvbolaget och särskilt den som har samordningsansvaret har ett stort ansvar för att olika typer av verksamheter och entreprenörer ska kunna fungera tillsammans utan att orsaka risker för varandra.

Fokus för samordningsansvaret ska ligga på de arbetsmiljöaspekter som uppstår när flera verksamheter arbetar på ett gemensamt ställe. Vid bygg- och anläggningsarbeten ska byggherren utse byggarbetsmiljösamordnare som ska se över arbetsmiljön vid planering, projektering och utförande. BAS-P samordnar arbetsmiljön vid planering och projektering och BAS-U vid utförandet.

Introduktion inom industrin

En bra introduktion i arbetet är avgörande för att kunna jobba säkert och undvika olyckor. Introduktionen ska innehålla information om hur arbetet ska utföras så att skador kan undvikas. Det ökar säkerheten och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.