Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom byggbranschen

Här finns material för dig som jobbar med el, måleri, rivning, vvs och anläggning.

Byggnadsarbetare

Du hittar bland annat checklistor för riskbedömning och åtgärder av arbetsmiljörisker, samt en skrift om samordningsansvar. Det finns också en bok, Forma arbetsmiljön, som ger byggherrar, projektörer, entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare hjälp att lösa arbetsmiljöfrågor.

Organisera arbetet

Byggarbetsplatser är tillfälliga och förhållandena på arbetsplatsen ändras snabbt. Ett enskilt bygges organisation skapas för just det bygget och upphör när arbetet är färdigt, och därför är arbetsmiljöarbetet mycket viktigt i byggbranschen.

I organisationen ingår byggherren, som beställt projektet, samt projektörer och ofta en mängd entreprenörer som utför arbetet. 

Samordningsansvar

När två eller flera arbetsgivare har verksamhet på en gemensam arbetsplats är det grundläggande att de kan samarbeta för att säkra arbetsförhållandena. Särskilda risker kan uppstå då flera företag arbetar jämsides vilket uppmärksammas i samordningsansvaret. Varje arbetsgivare har kvar sitt ansvar gentemot sina egna arbetstagare.

I samordningsansvaret ingår bland annat att:

  • se till att det finns en lämplig organisation som i samverkan kan hantera arbetsmiljöfrågor
  • klargöra vem som ska svara för speciella skyddsanordningar
  • övervaka att allmänna skyddsanordningar köps in och underhålls
  • fortlöpande kontrollera att bestämmelser efterlevs
  • planera arbetet så att ohälsa och olycksfall förebyggs
  • det finns så mycket personalutrymme som behövs.

Det ska finnas anslag på ett gemensamt arbetsställe som anger vem som har samordningsansvaret.

Samordningsansvar inom bygg och anläggning

Samordningsansvar inom bygg och anläggning

Boken beskriver vilka uppgifter den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren har och hur de kompletterar varandra.

Visa produkt

90 kr exkl. moms

Samordningsansvar – speciella regler för byggbranschen

En byggherre som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete, har ett obligatoriskt samordningsansvar. Under tiden arbetet planeras och projekteras ska byggherren tänka på arbetsmiljön både för arbetstagarna som ska uppföra byggnaden eller anläggningen, och för dem som ska använda den när den är klar.

Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering av arbetet (BAS-P), dels för utförandet av arbetet (BAS-U). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare, men byggherren har alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar.

Den som har uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare ska vara kompetent för uppgifterna och från och med 1 januari 2011 måste kvalifikationerna kunna styrkas av byggherren.

Om det finns annan verksamhet där byggarbeten utförs och som omfattas av kravet på samordningsansvar på grund av gemensamt arbetsställe ska den som har samordningsansvaret samråda med byggarbetsmiljösamordnaren.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Asbest

Även om asbest är förbjudet finns risk att komma i kontakt med det vid arbeten i äldre byggnader. Därför har vi tagit fram filmer, en checklista och annat informationsmaterial som hjälp för att förebygga kontakt med asbest på jobbet.

Till sidan om asbest

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Förebygg sexuella trakasserier

Prevent har tips på vad du som chef kan göra om någon utsätts för sexuella trakasserier. Det finns också en checklista för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.

Sexuella trakasserier

Ladda ner

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.