Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö i anläggningsbranschen

Att tänka på arbetsmiljön ökar inte bara säkerheten och hälsan, utan är också lönsamt för företaget. Här får du hjälp att komma igång.

Chefer

Här hittar du en checklista som är till bra hjälp när arbetsmiljön och säkerheten ska undersökas. Titta också på exemplet på handlingsplan där du kan skriva upp det som behöver förbättras. Se till att arbetsgivare och anställda arbetar med förbättringarna tillsammans.

Anställda

Som anställd är du skyldig att följa lagar och regler och att bidra till en säker arbetsplats. För din egen och andras säkerhet har vi tagit fram en enkel lista som du kan använda dig av när du jobbar på ett nytt ställe och snabbt behöver få koll på säkerheten.

Ansvar för arbetsmiljön

De flesta i anläggningsbranschen jobbar ute på uppdrag hos ett annat företag än de är anställda av. Det är alltid den egna arbetsgivaren som har ansvar för de anställdas arbetsmiljö. Om arbetet sker ute hos ett annat företag finns det dessutom ett ansvar hos den samordningsansvariga eller BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförandet). Alla arbetsgivare som har anställda på arbetsplatsen ska lämna in riskbedömningar till den samordningsansvarige. Alla som jobbar på arbetsplatsen ska följa de regler som samordnaren meddelar.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3)
Maskiner (AFS 2008:3)