Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö vid rivnings- och saneringsarbete

Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsarbete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker.

Vissa typer av lokaler behöver saneras av särskilt utbildad personal. Andra risker förenade med rivnings- eller saneringsarbete är exponering för kvarts och asbest. Användning av asbest är totalförbjuden i Sverige sedan 1982, men ansvarig byggherre har det yttersta ansvaret för att man i planeringen av rivning eller sanering av en fastighet beaktar om det kan förekomma asbest i fastigheten. Om så är fallet, behöver byggnaden saneras av särskilt utbildad personal.

Ibland behövs åtgärder för att förhindra spridning av skadliga ämnen. Det kan till exempel vara avskärmning och/eller ventilationstekniska åtgärder. Då är det viktigt att tänka på att inte sprida luftföroreningar via ventilationssystemet till andra delar av byggnaden.

Samordningsansvar

När två eller flera arbetsgivare har verksamhet på en gemensam arbetsplats är det grundläggande att de kan samarbeta för att säkra arbetsförhållandena. Särskilda risker kan uppstå då flera företag arbetar jämsides vilket uppmärksammas i samordningsansvaret. Varje arbetsgivare har kvar sitt ansvar gentemot sina egna arbetstagare.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Kvarts - stendamm i arbetsmiljön (AFS 2015:2)

Artiklar från Arbetsliv