Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö i gruvindustrin

Gruvindustrin blir mer och mer automatiserad. Delar av produktionen sker genom distansstyrning, i kontrollrum, i underjorden eller ovan jord. Många av gruvjobben har omvandlats till dataoperatörsjobb.

Trots modernisering kvarstår en arbetsmiljö som måste vara av absolut toppklass när det gäller säkerheten. Exempel på nya risker inom gruvindustrin är mer djupgående gruvor, större maskiner, fler entreprenörer, ökat produktionstempo och utökad trafik. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan man identifiera och eliminera risker och förbättra den dagliga arbetsmiljön.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att:

  • Åstadkomma en trygg och säker arbetsmiljö.
  • Arbeta förebyggande mot skador och ohälsa med hjälp av rutiner och policys.
  • Få en kontinuitet i det förebyggande arbetet.
  • Effektivisera och höja kvalitetsnivån på arbetsmiljöarbetet.
Riskbeteenden

En stor del av de olyckor som sker i arbetet beror på beteenden som antingen är oavsiktliga eller medvetna risktagningar.

Säkerhetskultur

Att ha en bra säkerhetskultur innebär att alla på företaget är medvetna om riskerna i sitt arbete och har kunskap och vilja att göra något åt dem.

Närvarokontroll

Vistelsen i en gruva ska vara registrerad. Det kan ske med hjälp av olika system. Exempelvis registrering hos portvakten, stämpelkort eller elektroniska taggar som varje person bär med sig.

Oregelbundna arbetstider

Den som arbetar skift kan sova sämre, få problem med hjärt- och kärlsjukdom, magbesvär eller diabetes. Det är därför viktigt att öka kunskapen om hur skiftarbete påverkar kroppen.

Medicinska kontroller

Arbetsmiljöverket kräver att vissa medicinska kontroller ska göras. Det ingår i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Syftet är att upptäcka eventuella symptom eller skador på ett tidigt stadium. Kontrollerna ska utföras av legitimerad läkare, i vissa fall med specialistkompetens. Entreprenörsfirmor ansvarar för medicinska kontroller av sina anställda.

Företagshälsovård

I arbetsmiljölagen definieras företagshälsovård som "en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering". För arbete i gruvindustrin ställs specifika krav på mätningar av vissa ämnen, riskbedömningar av arbetsmiljön och på medicinska kontroller. Därför är det viktigt att anlita företagshälsovård som har kunskap om gruvindustrin.

Samordning – entreprenörer och gruvbolag

Det förekommer att flera entreprenörer arbetar inom samma gruvområde. Risken att det ska ske en olycka ökar när flera företag arbetar  på samma ställe. Det innebär att gruvbolaget och särskilt den som har samordningsansvaret har ett stort ansvar för att olika typer av verksamheter och entreprenörer ska kunna fungera tillsammans utan att orsaka risker för varandra.

Fokus för samordningsansvaret ska ligga på de arbetsmiljöaspekter som uppstår när flera verksamheter arbetar på ett gemensamt ställe. Vid bygg- och anläggningsarbeten ska byggherren utse byggarbetsmiljösamordnare som ska se över arbetsmiljön vid planering, projektering och utförande. BAS-P samordnar arbetsmiljön vid planering och projektering och BAS-U vid utförandet.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Artiklar från Arbetsliv