Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Elektromagnetiska fält

Starka elektromagnetiska fält kan påverka till exempel elektroniska implantat, och i vissa fall människors hälsa. Arbetsgivare är skyldiga att bedöma och förebygga de risker som förekommer, och se till att inga hälsofarliga fältstyrkor uppstår där människor vistas.

När det finns en elektrisk spänning finns det alltid ett elektriskt fält. Fältet skapas genom spänningsskillnaden – ju större skillnad, desto starkare elektriskt fält. All elektronisk utrustning alstrar elektromagnetiska fält (EMF), och det är därför något som alla människor exponeras för. För att hälsan ska påverkas krävs dock stora strömmar eller höga spänningar. Starka elektromagnetiska fält kan till exempel störa pacemakers och andra implantat, och ännu starkare fält kan till och med påverka kroppen direkt. Gravida bör exempelvis inte arbeta med utrustning som alstrar starka elektromagnetiska fält eftersom fostret kan påverkas negativt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om elektromagnetiska fält behandlar risker som uppstår med elektromagnetiska fält, så som uppvärmning av kroppsvävnad, stimulering av muskler och nerver, störning av elektroniska implantat eller att magnetiska föremål far iväg som projektiler. Eventuella hälsoeffekter av exponering över längre tid omfattas inte av föreskrifterna.

Bedöm riskerna

För att skapa en säker arbetsmiljö där det förekommer utrustning som kan alstra starka elektromagnetiska fält är det viktigt att göra riskbedömningar, och hantera de risker som identifieras.

För att göra en riskbedömning av elektromagnetiska fält krävs djupa tekniska kunskaper. Materialet på den här sidan är tänkt att underlätta för företag att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och leva upp till de krav som gäller.

Vårt förslag till arbetsgång är:

  • Läs informationen här på prevent.se
  • Läs sedan (parallellt) AFS 2016:3 och de tre vägledningar som finns under Ladda ned.
  • Därefter läser man guiden Elektromagnetiska fält – riskbedömning och mätning som är indelad i åtta steg som bland annat beskriver hur du som arbetsgivare kan avgöra om ni berörs av kraven för emission av elektromagnetiska fält, hur man genomför eller beställer en mätning, vad en mätrapport bör innehålla samt hur man bör tänka kring instruktioner och skyltning på platser där risker förekommer.

Bland de referensmätningar som vi gjort tillsammans med RISE kan du se om det finns mätningar gjorda på liknande utrustningar som ditt företag använder. Om förhållandena liknar dem kan de användas som underlag för er riskbedömning. För att fullt ut kunna tillgodogöra sig referensmätningarna krävs goda förkunskaper. I mätrapporterna finns exempel på riskbedömningar.

De fyra informationsfilmerna är en bra introduktion till området.

Riskbedömning och mätning i 8 steg          Kontakt angående referensmätningar