Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom byggbranschen

Byggnadsarbetare med armen lutad mot ett skåp.

Här finns material som kan användas i arbetsmiljöarbetet, bland annat checklistor för riskbedömning och åtgärder av arbetsmiljörisker, samt skrifter om byggdamm och samordningsansvar. Det finns också en bok, Forma arbetsmiljön, som ger byggherrar, projektörer, entreprenörer och byggarbetsmiljösamordnare hjälp att lösa arbetsmiljöfrågor.

Organisera arbetet

Byggarbetsplatser är tillfälliga och förhållandena på arbetsplatsen ändras snabbt. Ett enskilt bygges organisation skapas för just det bygget och upphör när arbetet är färdigt, och därför är arbetsmiljöarbetet mycket viktigt i byggbranschen.

I organisationen ingår byggherren, som beställt projektet, samt projektörer och ofta en mängd entreprenörer som utför arbetet. 

Samordningsansvar

När två eller flera arbetsgivare har verksamhet på en gemensam arbetsplats är det grundläggande att de kan samarbeta för att säkra arbetsförhållandena. Särskilda risker kan uppstå då flera företag arbetar jämsides vilket uppmärksammas i samordningsansvaret. Varje arbetsgivare har kvar sitt ansvar gentemot sina egna arbetstagare.

I samordningsansvaret ingår bland annat att:

  • se till att det finns en lämplig organisation som i samverkan kan hantera arbetsmiljöfrågor
  • klargöra vem som ska svara för speciella skyddsanordningar
  • övervaka att allmänna skyddsanordningar köps in och underhålls
  • fortlöpande kontrollera att bestämmelser efterlevs
  • planera arbetet så att ohälsa och olycksfall förebyggs
  • det finns så mycket personalutrymme som behövs.

Det ska finnas anslag på ett gemensamt arbetsställe som anger vem som har samordningsansvaret.

Samordningsansvar – speciella regler för byggbranschen

En byggherre som utför ett byggnads- eller anläggningsarbete, har ett obligatoriskt samordningsansvar. Under tiden arbetet planeras och projekteras ska byggherren tänka på arbetsmiljön både för arbetstagarna som ska uppföra byggnaden eller anläggningen, och för dem som ska använda den när den är klar.

Byggherren ska utse en byggarbetsmiljösamordnare, dels för planering och projektering av arbetet (BAS-P), dels för utförandet av arbetet (BAS-U). Byggherren kan utse sig själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare, men byggherren har alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar.

Den som har uppdraget som byggarbetsmiljösamordnare ska vara kompetent för uppgifterna och från och med 1 januari 2011 måste kvalifikationerna kunna styrkas av byggherren.

Om det finns annan verksamhet där byggarbeten utförs och som omfattas av kravet på samordningsansvar på grund av gemensamt arbetsställe ska den som har samordningsansvaret samråda med byggarbetsmiljösamordnaren.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv