Hoppa till huvudinnehållet

Testa enkät om säkerhetskultur

Använd Prevents nya enkät för att undersöka er säkerhetskultur. När alla medarbetare svarat på frågorna kan ni ta fram förslag på åtgärder som kan förbättra er säkerhetskultur. 

Arbetsmiljö inom massa- och pappersindustri

Från att traditionellt sett ha varit en bransch med fysiskt tunga arbetsuppgifter har massa- och pappersindustrin blivit allt mer automatiserad. Bruken består av stora, komplexa industrianläggningar med tekniskt avancerade maskiner och en produktionsprocess som pågår året om, dygnet runt. I branschen finns många olika yrken och kompetenser.

Skiftarbete och varierande arbetsmiljö

Många arbetsuppgifter sköts från kontrollrum där processer övervakas via bildskärmar och distansstyrning. Mer än hälften av de anställda arbetar skift och arbetsbelastningen kan vara ojämn – långa perioder av koncentrerat, ibland ensamt, stillasittande arbete kan avbrytas för en plötslig utryckning.

I kontrollrummen är det tyst men i maskinhallarna är ljudnivån högre. Utrustningens och maskinernas modernitet varierar med bruken. I moderna maskiner har de rörliga maskindelarna kapslats in – i äldre maskiner behöver säkerheten läggas till. Arbetsmiljön präglas även av kemikaliehantering och många heta arbeten. Att rätt skyddsutrustning finns på plats och används på rätt sätt är viktigt.

Säkerhetskultur

Säkerheten påverkas av många faktorer: människan, organisationen, systemen, tekniken och kulturen. Säkerhet skapas människor emellan, i samspel och i samverkan. Att prioritera säkerhet i handling minskar riskfyllda beteenden och antalet tillbud och olyckor.

Samordningsansvar och rådighetsansvar

Ofta finns flera entreprenörer på plats samtidigt på en anläggning. Då kan arbetsmiljöarbetet behöva samordnas. Ansvaret för samordningen på ett fast driftsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som ”råder över” driftsstället. Den som råder över driftsstället är normalt den som ytterst ansvarar för verksamheten på platsen, till exempel ägaren eller platschefen på enheten.

Att en arbetsgivare är samordningsansvarig innebär inte att de andra arbetsgivarna på platsen fråntas sitt arbetsmiljöansvar.

Lagar och regler

I arbetsmiljölagen beskrivs hur arbetsmiljön ska hanteras och vilket ansvar arbetsgivaren och den anställde har. I lagen står det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det förebyggande arbetet tydliggörs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Arbetsmiljön i massa-och pappersindustrin är även reglerad i branschens samverkansavtal, tecknat av branschens parter Skogsindustrierna, Pappers, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Introduktion inom industrin

En bra introduktion i arbetet är avgörande för att kunna jobba säkert och undvika olyckor. Introduktionen ska innehålla information om hur arbetet ska utföras så att skador kan undvikas. Det ökar säkerheten och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Ny i industrin

Ny i industrin

Ny i industrin är en webbutbildning för nyanställda, praktikanter och sommarjobbare inom industrin. På ett lättsamt och roligt sätt får du lära dig hur man kan jobba säkert inom industrin.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.