Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö i massa- och pappersindustrin

Kvinna bland pappersrullar

Bättre arbetsmiljö för massa- och pappersindustrin

I Sverige finns ett femtiotal massa- och pappersbruk. Från att traditionellt sett ha varit en bransch med fysiskt tunga arbetsuppgifter har massa- och pappersindustrin blivit allt mer automatiserad. Bruken består av stora, komplexa industrianläggningar med tekniskt avancerade maskiner och en produktionsprocess som pågår året om, dygnet runt. I branschen finns många olika yrken och kompetenser.

Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram skriften Bättre arbetsmiljö  massa- och pappersindustrin. Ladda ner den kostnadsfritt.

Det finns även möjlighet att företagsanpassa grundutbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) för massa- och pappersindustrin. 

Skiftarbete och varierande arbetsmiljö

Många arbetsuppgifter sköts från kontrollrum där processer övervakas via bildskärmar och distansstyrning. Mer än hälften av de anställda arbetar skift och arbetsbelastningen kan vara ojämn – långa perioder av koncentrerat, ibland ensamt, stillasittande arbete kan avbrytas för en plötslig utryckning.

I kontrollrummen är det tyst men i maskinhallarna är ljudnivån högre. Utrustningens och maskinernas modernitet varierar med bruken. I moderna maskiner har de rörliga maskindelarna kapslats in – i äldre maskiner behöver säkerheten läggas till. Arbetsmiljön präglas även av kemikaliehantering och många heta arbeten. Att rätt skyddsutrustning finns på plats och används på rätt sätt är viktigt.

Säkerhetskultur

Säkerheten påverkas av många faktorer: människan, organisationen, systemen, tekniken och kulturen. Säkerhet skapas människor emellan, i samspel och i samverkan. Att prioritera säkerhet i handling minskar riskfyllda beteenden och antalet tillbud och olyckor.

Samordningsansvar och rådighetsansvar

Ofta finns flera entreprenörer på plats samtidigt på en anläggning. Då kan arbetsmiljöarbetet behöva samordnas. Ansvaret för samordningen på ett fast driftsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som ”råder över” driftsstället. Den som råder över driftsstället är normalt den som ytterst ansvarar för verksamheten på platsen, till exempel ägaren eller platschefen på enheten.

Att en arbetsgivare är samordningsansvarig innebär inte att de andra arbetsgivarna på platsen fråntas sitt arbetsmiljöansvar.

Lagar och regler

I arbetsmiljölagen beskrivs hur arbetsmiljön ska hanteras och vilket ansvar arbetsgivaren och den anställde har. I lagen står det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det förebyggande arbetet tydliggörs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Arbetsmiljön i massa-och pappersindustrin är även reglerad i branschens samverkansavtal, tecknat av branschens parter Skogsindustrierna, Pappers, Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2015-05-06 Med bruket i blodet