Hoppa till huvudinnehållet

4. Fysisk arbetsmiljö

Det här avsnittet handlar om fysiska faktorer av arbetsmiljö. Arbetsmiljön har både fysiska, organisatoriska och sociala faktorer. Dessa tre typer av faktorer hänger ihop med varandra – exempelvis berör ensamarbete alla tre. Trots det kan det vara bra att göra en uppdelning, eftersom det gör det möjligt att få överblick över det som påverkar oss i vårt arbete.

Fysiska arbetsmiljöfaktorer är hur den faktiska arbetsplatsen ser ut och fungerar rent fysiskt. Det kan handla om till exempel ergonomi, luft, ljud, ljus, brandskydd, första hjälpen-utrustning, personalutrymmen, planlösning i lokaler och vilket skick lokalerna är i. Ett mer specifikt exempel är hur köket är inrett och hur användningen av köket organiseras: är det funktionellt för en HVB-verksamhet och går det att använda på ett säkert sätt?

Brandskydd

Alla arbetsplatser behöver ha ett fungerande brandskydd. Inom HVB krävs dessutom ett godkännande från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att över huvud taget få bedriva verksamheten.

Förutom att skydda liv och hälsa handlar brandskydd om att förebygga skador på lokaler och utrustning, skador som kan ge svåra ekonomiska konsekvenser. Genom att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete ökar vi möjligheterna att kunna förebygga brandskador. Det systematiska brandskyddsarbetet innebär att arbetsplatsen har rutiner för hur det förebyggande arbetet ska gå till och vad som bör göras i händelse av brand. Alla på arbetsplatsen bör känna till hur brandskyddsarbetet fungerar på arbetsplatsen. Hur ser ni till att alla vet hur brandskyddet fungerar hos er? 

Ergonomi

Ergonomi omfattar både fysiska och sociala faktorer i arbetsmiljön, men ordet ergonomi används ofta som uttryck för hur fysiska besvär som till exempel värk hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. Det handlar bland annat om att kroppen behöver variation i hur den belastas och att varje anställd tar hand om sig själv och motionerar även utanför arbete. För att må bra och kunna prestera behöver vi tillräcklig variation mellan olika typer av rörelse och belastning, samt möjlighet till återhämtning. En förutsättning för en god ergonomi är att lokalerna är planerade för den typ av verksamhet som bedrivs. Hur ser det ut hos er? 

Fysiska aspekter av ensamarbete 

Arbete som innebär fysisk eller social isolering räknas som ensamarbete, vilket förekommer i HVB-verksamheter. Ensamarbete gör att fysiska risker i arbetet, och risken att drabbas av kroppsskador, kan bli mer påtagliga. Till exempel kan riskerna för hot och våld vara större. Därför ska riskerna vid ensamarbete alltid bedömas. Det behöver finnas möjligheter till kontakt och snabb undsättning vid kritiska situationer. Om det inte går att uppfylla måste någon mer person närvara när arbetet utförs.

I Avsnitt sex kommer vi att berätta mer om vad man kan göra för att hantera konflikter och risker för hot och våld. 

Om fysisk arbetsmiljö i HVB-verksamhet

I de här korta filmerna berättar olika personer om fysiska arbetsmiljöfaktorer. De ger också tips på förbättringsarbete. 

 • Mari Olsén

  Brandingenjör, Södertörns brandförsvarsförbund
  ”Brandriskerna är desamma som i ett hem, men anlagda bränder förekommer också.”

 • Eva Karsten

  Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket
  ”Lokalerna behöver vara anpassade för verksamheten.”

 • Mari Olsén

  Brandingenjör, Södertörns brandförsvarsförbund
  ”Det behövs både tekniskt och organisatoriskt brandskydd.”

 • Jorge Retamales

  Skyddsombud och behandlingsassistent, Vårsol, Jönköping
  ”Säkerheten är viktigast.”

Nästa avsnitt

5. Organisatorisk och social arbetsmiljö

Läs mer

Hitta på sidan