Hoppa till huvudinnehållet

3. Oj och aj – tillbud, olyckor och risker inom HVB

Det här avsnittet handlar om tillbud och olyckor och hur vi ska hantera när något händer.

Det finns risker i alla arbeten och på alla arbetsplatser. För att kunna hantera riskerna och kanske helt förebygga dem, krävs det att vi känner till vilka risker som finns. Därför står det i arbetsmiljölagen att alla arbetstagare ska ha kunskap om de risker som finns i arbetet och vem de kan vända sig till om de har frågor eller funderingar.

När något trots allt händer brukar vi kalla det för tillbud och olycksfall. De kan vara svåra att skilja åt, men ett sätt att underlätta åtskillnaden är att kombinera dem med orden oj och aj:

Tillbud – Oj! Något händer som skulle kunna orsaka skada, men ingen skadas eller blir sjuk av händelsen. Några exempel på tillbud är följande situationer.

 • Ni upptäcker att en kökskniv har försvunnit när ni har kvällsöverlämning

 • En före detta boende tränger sig in i boendet och skriker och kastar saker

 • En vägghylla lossnar från väggen och faller ned på golvet

Olycksfall – Aj! Något händer och orsakar personskada eller sjukdom. Om samma situationer som ovan orsakar skada, räknas de i stället som olycksfall. Det som är en olycka för en person, kan dessutom vara ett tillbud för någon annan.

 • Ni upptäcker att en kökskniv har försvunnit när ni har kvällsöverlämning. En medarbetare hittar kniven inne på en boendes rum, men skär sig i handen när hen tar den från den boende. 

 • En före detta boende tränger sig in i boendet och skriker och kastar saker. En medarbetare får ett föremål i huvudet och svimmar av. 

 • En vägghylla lossnar från väggen och faller ned. Den landar på en medarbetares fot.

Har er verksamhet varit med om något liknande dessa exempel? Hur gör ni för att komma fram till vad som ska räknas som tillbud?

Riskbedömningar 

Ett viktigt led i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) är att varje arbetsplats ska göra riskbedömningar. Det handlar om att ta reda på hur och varför ohälsa och olycksfall kan uppkomma i arbetet. Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans kontrollera risker i arbetsmiljön och prioritera vilka risker som är viktigast att åtgärda. Därefter föreslås åtgärder för att hantera varje risk. Åtgärderna ska följas upp, så det är nödvändigt att dokumentera riskbedömningen skriftligt. Allvarliga risker ska åtgärdas direkt!

Riskbedömningar ska göras på alla arbetsplatser och hela tiden hållas uppdaterade.

I HVB-verksamheter är många vana vid att göra riskanalyser och bedömningar kring de boende ungdomarna. Riskbedömningar ur arbetsmiljöperspektiv kan då lätt glömmas bort, men de ingår alltså i det systematiska arbetsmiljöarbete som ska finnas på alla arbetsplatser. Vilka arbetsmiljörisker finns på din arbetsplats?

Tillbudsrapportering

Genom att analysera de tillbud som inträffar får vi ett effektivt sätt att se vilka risker som finns och vilka åtgärder som krävs. På så vis kan tillbudsrapportering förebygga olyckor och ohälsa. Därför ska tillbud alltid rapporteras till arbetsgivaren.

Varje arbetsplats har sina egna rutiner för tillbudsrapportering, men det finns också tillbud som arbetsgivaren ska anmäla till Arbetsmiljöverket. Det gäller tillbud som är allvarliga, det vill säga sådana som skulle ha kunnat orsaka allvarliga olyckor.  

Precis som när det gäller riskbedömningar är många HVB-verksamheter vana vid att rapportera händelser som gäller boende på olika sätt, men det är lätt hänt att arbetsmiljöperspektivet glöms bort. En olycka (ett ”aj”) för någon av de boende kan samtidigt vara ett tillbud (ett ”oj”) för dig som anställd, och det ska därför rapporteras till din chef.

Eftersom arbete i HVB-verksamhet ofta är ett självständigt arbete, har du som anställd en viktig roll i detta. Du kan göra stor skillnad genom att rapportera händelser till din chef direkt när något händer. Det är med hjälp av dina ögon och öron arbetsgivaren kan få överblick över verksamheten och göra de åtgärder som behövs. Det är också ett sätt för dig att ta ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö.

Hur ser er tillbudsrapportering ut? 

Anmälan av olyckor eller arbetsskada

Om någon skadas eller blir sjuk av arbetet ska det, precis som tillbud, rapporteras till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska i sin tur anmäla händelsen till Försäkringskassan samt informera skyddsombudet. Sådana olyckor som är allvarliga ska arbetsgivaren snarast anmäla även till Arbetsmiljöverket.

Som arbetsskada räknas inte bara olyckor, utan även arbetssjukdomar som man till exempel kan få av ett ensidigt fysiskt tungt arbete eller smittsamma sjukdomar som man får genom arbetet. Även skador man drabbas av på väg till eller från arbetet räknas som arbetsskada. Allt detta ska anmälas som arbetsskada till Försäkringskassan. 

Om tillbudsrapportering och varför det är viktigt

I de här korta filmerna resonerar olika personer om tillbudsrapportering.

 • Eva Karsten

  Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket
  ”Man kan bli så van vid tillbuden att man inte ser dem.”/”Det onormala blir normalt, man kan bli avtrubbad.”

 • Håkan Götesson

  Skyddsombud, behandlingsassistent, Vårsol, Jönköping
  ”Vi har en lista på vilka som ska kontaktas vid allvarliga tillbud.”

 • Cecilia Grefve

  Nationell samordnare, sociala barn- och ungdomsvården
  ”Det kan vara en hög tröskel till att anmäla tillbud.”

 • Anna West

  HR-specialist arbetsmiljö och hälsa, Gryning
  ”Vi har vissa kriterier för att hjälpa medarbetarna att avgöra vad som är tillbud.”

Nästa avsnitt

4. Fysisk arbetsmiljö

Läs mer

 • Läs mer om riskbedömning under Så gör du en riskbedömning. Där finns också en mall för riskbedömning och handlingsplan att ladda ned. 
 • Anmäl arbetsskador (olyckor m.m.) till www.anmalarbetsskada.se, då går anmälan automatiskt både till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.
Hitta på sidan