Hoppa till huvudinnehållet

6. Konflikter, hot och våld

Det här avsnittet handlar om konflikter, hot och våld och hur det kan hanteras genom arbetsmiljöarbetet. Mer konkreta tips finns i informationshäftet "Konflikthanteraren för HVB"

Att förebygga och hantera hot och våld 

Precis som i annat arbetsmiljöarbete är det förebyggande arbetet centralt när det gäller att hantera risker för hot och våld. Varje arbetsplats ska regelbundet göra riskbedömningar och vidta åtgärder för att minska riskerna för att något händer. Det behövs också rutiner för hur konflikter eller hotfulla situationer som ändå uppstår ska hanteras. Alla medarbetare ska känna till rutinerna och gärna också vara med och utforma dem. Syftet med rutinerna är att uppnå ett gemensamt förhållningssätt inför svåra situationer.

Grundläggande när det gäller att hantera hotfulla situationer som ändå uppstår är att hålla sig lugn och att kommunicera på ett medvetet sätt. För att kunna göra det krävs det både övning och kunskap, och därför är det en god idé att all personal får utbildning i dessa frågor.  

Se också till att utreda sådant som har hänt och använda erfarenheterna till att förebygga att det händer igen.

Konflikter, hot och våld på HVB

Alla som arbetar med människor påverkas av risken för hot och våld i arbetet, det gäller särskilt i arbeten där människor befinner sig i utsatta lägen och mår dåligt. I HVB-verksamheter kan det uppstå konflikter, hot och våld av flera slag:

 • Mellan de boende ungdomarna

 • Mellan ungdom och personal 

 • Mellan medarbetare

 • Mellan utomstående och boendet

Hot och våld från utomstående, från tredje part, är något som många HVB-verksamheter behöver hantera. Det kan handla om trakasserier, hot, kränkningar och attentat från personer som har något emot hela eller delar av verksamheten. Men det kan också röra sig om hedersfrågor eller att hemmet på olika sätt hamnar i skottlinjen för konflikter som pågår utanför. Hur ser riskbilden ut hos er, finns det en hotbild utifrån?

Där det finns människor finns det konflikter, så att ha ett socialt arbete innebär att konflikter är en del av vardagen. Men var går gränsen för när det börjar bli hotfulla och problematiska situationer? När övergår en meningsskiljaktighet till en konflikt? Diskutera gärna detta på er arbetsplats. 

Faktorer som är viktiga att beakta vid riskbedömning

Det finns också faktorer i arbetsmiljön som är extra viktiga att beakta vid en riskbedömning av hot och våld, oavsett arbetsuppgifter. Det gäller till exempel om arbetet utförs

 • på kvällen och natten

 • av en person som inte har tillräcklig kunskap 

 • med tidsbrist, stress eller hög arbetsbelastning

 • inom geografiska områden som är brottsbelastade

 • som ensamarbete. 

En arbetsuppgift som innebär påtaglig risk för hot och våld får, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, inte utföras som ensamarbete. Det är en av de saker som ska bedömas när ni gör riskbedömning av arbetsmiljön.

Om hotfulla situationer

I de här korta filmerna berättar olika personer om hotfulla situationer som kan uppstå och hur man kan hantera dem.

 • Cecilia Grefve

  Nationell samordnare, sociala barn- och ungdomsvården
  ”Hot och tillbud utifrån behöver också anmälas.”

 • Thomas Jordan

  Universitetslektor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
  ”Det kan bli en svårighet att olika kulturer har olika auktoritet.”

 • Pontus Javette

  Skyddsombud och behandlingssekreterare, Hagen, Kullavik
  ”Vi behöver kunna konsultera kollegor.”

 • Rikard Viberg

  Biträdande enhetschef, Hagen, Kullavik
  ”Vi arbetar med ett lågaffektivt förhållningssätt.”

Nästa avsnitt

7. Meningsfulla rutiner

Läs mer

Hitta på sidan