Hoppa till huvudinnehållet

2. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljö

Det förra avsnittet innehöll grundläggande kunskap om arbetsmiljö, men kom också in på termen systematiskt arbetsmiljöarbete. I det här avsnittet går vi in djupare på det.

Alla arbetsplatser i Sverige ska arbeta systematiskt med arbetsmiljö. Det innebär ett strukturerat sätt att arbeta förebyggande mot ohälsa och olyckor, så att de kan åtgärdas innan något behöver hända. Det är också centralt att regelbundet följa upp hur arbetsmiljön fungerar. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete brukar förkortas SAM. Det finns särskilda föreskrifter om SAM som utgår ifrån arbetsmiljölagen och beskriver hur arbetsmiljöarbetet ska gå till. Det finns också mer specifika föreskrifter med regler inom olika arbetsområden och aktiviteter. Illustrationen Regelträdet visar hur lagarna och föreskrifterna hänger ihop.

tradet-arbetsmiljolagen.png

Arbetsmiljölagen är grundläggande i alla föreskrifter och illustreras därför som trädets rötter. Föreskrifterna förkortas AFS, vilket står för Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Förebygga och följa upp

Hur går då det systematiska arbetsmiljöarbetet till? Hur ska vi i praktiken förebygga ohälsa och olyckor samt följa upp arbetet?

SAM brukar ofta illustreras som ett hjul med fyra centrala aktiviteter för att arbeta systematiskt: att undersöka arbetsmiljön och identifiera risker; att göra riskbedömningar och planera för åtgärder; att åtgärda risker och problem; att kontrollera effekten av åtgärderna.

sansnurran.png

Hjulet visar att processerna avlöser varandra och att de leder till ett ständigt förbättringsarbete. Det visar också att allt detta arbete sker i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Alla ska delta i arbetsmiljöarbetet! 

Dokumentera arbetsmiljöarbetet

Hur mycket dokumentation av arbetsmiljöarbetet som krävs beror på hur stor arbetsplatsen är. För arbetsplatser med färre än tio arbetstagare ska följande finnas dokumenterat: 

 • Riskbedömningar

 • Handlingsplaner 

 • Sammanställningar av skador och tillbud

För arbetsplatser med tio eller fler arbetstagare behöver även följande dokument finnas: 

 • Arbetsmiljöpolicy

 • Rutiner

 • Uppgiftsfördelning

 • Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete: Introduktion av nyanställda

I föreskrifterna om SAM ingår att alla arbetstagare ska introduceras till sitt arbete. Introduktionen ska ge den nyanställda kunskap om:

 • Arbetsuppgifter

 • Verksamheten i stort

 • Risker och hur de hanteras

 • Arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete.

Introduktionen är ett effektivt redskap för att minska risken för ohälsa och olyckor i arbetet. Genom att se till att alla arbetstagare känner till arbetet, verksamheten och de risker som finns, ger arbetsledningen de bästa förutsättningarna att hantera de situationer som kan uppstå. Det är lätt hänt att introduktionen inte prioriteras och därför blir kort och ytlig, men det finns alltså stora fördelar för verksamheten att satsa på fullständiga introduktioner.

Hur går era introduktioner till?

Hur arbetar din arbetsplats systematiskt med arbetsmiljö?

Se korta filmer med exempel, tips och erfarenheter om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan gå till i praktiken.

 • Eva Karsten

  Arbetsmiljöinspektör, Arbetsmiljöverket
  ”Arbetsmiljöarbetet får struktur med hjälp av rutiner.”

 • Camilla Strandborg

  Enhetschef Hagen, Kullavik
  ”Vi följer ett årshjul i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.”

 • Rikard Viberg

  Biträdande enhetschef, Hagen, Kullavik
  ”Vi systematiserar för att inte missa något som ska göras.”

 • Anna West

  HR-specialist arbetsmiljö och hälsa, Gryning
  ”Även små företag har nytta av att jobba förebyggande.”

Nästa avsnitt

3. Oj och aj

Läs mer

Hitta på sidan