Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsplatsens utformning

Många lagar och regler styr byggande och utformning av arbetslokaler. I plan- och bygglagen framgår till exempel att skyddsombud ska vara med vid planeringen av nya lokaler eller vid ombyggnation.  

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning, finns bestämmelser om arbetslokaler och personalutrymmen. Där finns regler om dagsljus, luftkvalitet, belysning, buller, transportvägar med mera.  

Att utforma en arbetsplats så att den blir trivsam och ändamålsenlig är en nyckelfråga för många företag och organisationer. Arbetsplatsen ska vara sund och säker. God design av arbetsplatserna och bra organisation underlättar och motiverar till säkrare beteenden bland de anställda. En arbetsplats bör också främja trivsel och hälsa.

En bra och genomtänkt utformning av arbetsplatsen underlättar kommunikation, ger inspiration och ökar kreativiteten. Det underlättar om man tar hänsyn till de här frågorna redan i planeringen av en ny arbetsplats.

Bristfälliga underlag vid planering av en arbetsplats kan leda både till frustration bland de anställda och till mycket kostsamma ändringar. Om arbetsplatsen blir större, mindre eller om man flyttar runt så måste man göra en ny bedömning av de aktuella förutsättningarna.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Syn och belysning i arbetslivet

Syn och belysning i arbetslivet

Faktabok om synen, ljuset och den påverkan det har på vårt arbete. Läs om synen, ljuset, arbetsobjektet, synens samspel med den omgivande miljön och samspelet mellan seende och arbetsställningar.

Visa produkt

Tryckt bok eller pdf

Ventilation på arbetsplatsen

Ventilation på arbetsplatsen

Boken tar upp grundläggande begrepp inom ventilation och ger vägledning till hur ett behagligt klimat och ren luft kan åstadkommas i kontor och industriell verksamhet. Finns även som kostnadsfri pdf.

Visa produkt

Tryckt bok eller pdf

Tips på mer information

Ergonomi

Belysning och synergonomi

Kontorsarbete

Ventilation

Lagar och regler om arbetsmiljö

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö – BAM

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.