Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Medicinska kontroller

Med medicinska kontroller menas undersökningar av arbetstagare som till exempel läkarundersökning, provtagning, samtal och frågeformulär. Kontrollerna är viktiga för att upptäcka upptäcka tidiga tecken på ohälsa, sjukdom eller skada. De ska också vara ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Medicinska kontroller som lagkrav

Vid vissa typer av arbete finns det lagkrav på att arbetsgivaren ska ordna  medicinska kontroller för arbetstagaren. Det gäller arbeten som medför exponering för:

  • bly och kadmium
  • fibrosframkallande damm (det vill säga asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer)
  • fysiskt påfrestande arbeten såsom arbete på hög höjd i master och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete
  • vissa härdplastkomponenter
  • vibrationer
  • buller
  • kvicksilver
  • handintensivt arbete 
  • nattarbete.

Det är lämpligt att vända sig till företagshälsovården när det gäller medicinska kontroller.