Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Medicinska kontroller

Medicinska kontroller kan ingå som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet om man misstänker att något i arbetsmiljön kan orsaka ohälsa. Vid vissa typer av arbeten finns det dessutom lagkrav på att arbetsgivaren ska ordna med medicinska kontroller för arbetstagaren. Det gäller arbeten som medför exponering för:

  • bly och kadmium
  • fibrosframkallande damm (det vill säga asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer)
  • fysiskt påfrestande arbeten såsom arbete på hög höjd i master och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete
  • vissa härdplastkomponenter
  • vibrationer
  • buller
  • nattarbete.

Företagshälsovården är en lämplig instans att vända sig till när det gäller medicinska kontroller.