Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsplatsens utformning

Tre personer i samtal i ett öppet kontor.

Många lagar och regler styr byggande och utformning av arbetslokaler. I plan- och bygglagen framgår till exempel att skyddsombud ska vara med vid planeringen av nya lokaler eller vid ombyggnation.  

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsplatsens utformning, finns bestämmelser om arbetslokaler och personalutrymmen. Där finns regler om dagsljus, luftkvalitet, belysning, buller, transportvägar med mera.  

Att utforma en arbetsplats så att den blir trivsam och ändamålsenlig är en nyckelfråga för många företag och organisationer. Arbetsplatsen ska vara sund och säker. God design av arbetsplatserna och bra organisation underlättar och motiverar till säkrare beteenden bland de anställda. En arbetsplats bör också främja trivsel och hälsa.

En bra och genomtänkt utformning av arbetsplatsen underlättar kommunikation, ger inspiration och ökar kreativiteten. Det underlättar om man tar hänsyn till de här frågorna redan i planeringen av en ny arbetsplats.

Bristfälliga underlag vid planering av en arbetsplats kan leda både till frustration bland de anställda och till mycket kostsamma ändringar. Om arbetsplatsen blir större, mindre eller om man flyttar runt så måste man göra en ny bedömning av de aktuella förutsättningarna. 

Artiklar från Arbetsliv