Hoppa till huvudinnehållet

Testa enkät om säkerhetskultur

Använd Prevents nya enkät för att undersöka er säkerhetskultur. När alla medarbetare svarat på frågorna kan ni ta fram förslag på åtgärder som kan förbättra er säkerhetskultur. 

Arbetsmiljö inom energibranschen

Här finns skriften Bättre arbetsmiljö – Energibranschen som är särskilt framtagen för branschen.

Energibranschen är mångfacetterad och består av företag med olika typer av uppdrag. Vissa producerar och distribuerar energi, som till exempel blir el och värme till hushåll och industrier. Andra företag underhåller, reparerar och bygger energianläggningar. Variationen i uppdrag gör att också arbetsmiljön varierar. Prevent har tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram skriften Bättre arbetsmiljö – Energibranschen. 

Bättre arbetsmiljö - energibranschen

Bättre arbetsmiljö - energibranschen

Den kostnadsfria pdf:en innehåller både fakta om arbetsmiljö och exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken. Exemplen utgår från energibranschen.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Det finns även möjlighet att företagsanpassa grundutbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) för energibranschen. 

Olika miljöer, olika risker

De olika arbetsmiljöerna gör att även arbetsmiljöriskerna varierar. Arbetsuppgifter kan göras utomhus i stark kyla, eller inomhus vid ett skrivbord. Vissa uppgifter sköts via kontrollrum, andra görs på plats. Det finns fysiska risker i form av höjdarbete och elektricitet, kemiska risker, strålningsrisker, trafikrisker, buller och psykosociala risker. Vissa risker kan vara direkt livsfarliga om de inte hanteras på rätt sätt. Av den anledningen är säkerhetskulturen mycket viktig i hela branschen.

Säkerhetskultur

Säkerheten påverkas av många faktorer: människan, organisationen, systemen, tekniken och kulturen. Säkerhet skapas människor emellan, i samspel och i samverkan. Att prioritera säkerhet i handling minskar riskfyllda beteenden och antalet tillbud och olyckor.

Läs mer om säkerhetskultur

Samordningsansvar och rådighetsansvar

Ofta finns flera entreprenörer på plats samtidigt på en anläggning. Då kan arbetsmiljöarbetet behöva samordnas. Ansvaret för samordningen på ett fast driftställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första hand på den som ”råder över” driftstället. Den som råder över driftstället är normalt den som ytterst ansvarar för verksamheten på platsen, till exempel ägaren eller platschefen på enheten.

Att en arbetsgivare är samordningsansvarig innebär inte att de andra arbetsgivarna på platsen fråntas sitt arbetsmiljöansvar.

Lagar och regler

I arbetsmiljölagen beskrivs hur arbetsmiljön ska hanteras och vilket ansvar arbetsgivaren och den anställde har. I lagen står det att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det förebyggande arbetet tydliggörs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Enligt föreskrifterna definieras SAM som: ”Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på att sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”

För energibranschen är även Elsäkerhetsverket en viktig reglerande myndighet. Elsäkerhetsverket utför tillsyn och utfärdar föreskrifter som rör elarbete, elektriskt material och elanläggningar. Även EBR, Elbyggnadsrationalisering, som är ett samarbete mellan elnätsföretagen inom ramen för Svensk Energis verksamhet, påverkar hur branschen arbetar. EBR utvecklar och fastställer branschstandarder och ansvarar för branschens elsäkerhetsanvisningar (ESA), utifrån vilka de flesta elnätsföretagen arbetar.

Även branschens kollektivavtal innehåller regler om arbetsmiljö och elsäkerhet.

Beredskapsarbete i energisektorn

Inom energisektorn ingår ofta att ha beredskap vid driftstörningar. När ett företag ska inrätta en beredskapsorganisation ska en riskbedömning av arbetet göras. Här finns en checklista för riskbedömningen. Den bör användas av chef och skyddsombud tillsammans.

Checklista: Beredskapsarbete i energisektorn

Introduktion inom industrin

En bra introduktion i arbetet är avgörande för att kunna jobba säkert och undvika olyckor. Introduktionen ska innehålla information om hur arbetet ska utföras så att skador kan undvikas. Det ökar säkerheten och gör att det går snabbare att komma in i arbetet.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.