Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skyddsrond

Att undersöka arbetsmiljön är första steget för att kunna förbättra den. Först när man vet vilka brister som finns kan man bestämma hur de ska åtgärdas och i vilken ordning.

Arbetsmiljön kan undersökas på många sätt. Ett vanligt sätt när det gäller den fysiska arbetsmiljön är att göra en skyddsrond. Arbetsgivare och skyddsombud går då runt tillsammans på arbetsplatsen och tittar på sådant som maskiner, belysning, buller och ventilation. Genom att använda en checklista är risken mindre att man missar något område. Prevent har många checklistor inom olika branscher och ämnen.

Riskbedömningen som görs under skyddsronden ska alltid dokumenteras. Då antecknar man vad som behöver åtgärdas, gör en bedömning av hur stor risk det innebär för de anställda och tar fram en handlingsplan för förbättringar. I handlingsplanen ska det stå vad som ska förbättras, när det ska ske och vem som ansvarar för det. I efterhand följer man upp så att åtgärderna har fungerat.

Även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan undersökas på olika sätt. Man kan prata om den vid medarbetarsamtal eller på personalmöten, och man kan också göra en enkät för att få en bild över hur arbetsklimatet upplevs.

Prevent har flera enkäter som kan användas för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Artiklar från Arbetsliv