Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

9. Hur blir arbetsmiljöarbetet långsiktigt?

Hej och välkommen till det avslutande kursbrevet i brevskolan ”Arbetsmiljö för HVB”. Det utgörs framför allt av en film om hur vi får arbetsmiljöarbetet att fungera på lång sikt.   

Goda exempel

Kom ihåg: Dokumentation och uppföljning

För att hålla igång arbetsmiljöarbetet är det viktigt att löpande kunna följa upp hur det går. Därför är det en fördel att dokumentera arbetet på ett strukturerat sätt som alla inblandade får lära sig och att regelbundet ha avstämningar om arbetsmiljön. Även åtgärder som ni har planerat efter en riskbedömning ska följas upp. Datum för uppföljning av åtgärder brukar planeras in redan när handlingsplanen skrivs. 

Reflektioner kring konkreta åtgärder

Vad behöver du för att vara nöjd med din arbetsmiljö? Börja med att fundera ut tre arbetsmiljöåtgärder som du tycker är centrala på din arbetsplats. Det kan vara sådant ni redan gör eller sådant du anser behöver införas. Ta sedan fram ett förslag för hur varje åtgärd kan bli långsiktig. Hur ofta och på vilket sätt behöver åtgärden följas upp för att den inte ska glömmas bort eller bli inaktuell? Hur kan ni påminna varandra i det dagliga arbetet?

Kunskap och erfarenhetsutbyte

För att arbetsmiljöarbetet ska bli framgångsrikt behöver alla inblandade ha kunskap om arbetsmiljö. Den här brevskolan ger en hel del sådan kunskap, men kom ihåg att kunskap är en färskvara. Gemensamma diskussioner om arbetsmiljö, till exempel på arbetsplatsträffar, är ett sätt att hålla kunskapen levande. Det ger också tillfällen för erfarenhetsutbyte och inspiration kollegor emellan.

Avslutning

Genom den här brevskolan har vi gått igenom olika aspekter av arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. Vi har bland annat lärt oss om vad arbetsmiljö är, om systematiskt arbetsmiljöarbete och om riskbedömning, tillbud, konflikter och rutiner. Vi har också sett var vi kan hitta mer information om olika ämnen eller verktyg. Inte minst har vi fått en inblick i olika verksamheters och experters syn på hur arbetsmiljöarbete bör bedrivas inom HVB-verksamhet för unga. Hoppas att din verksamhet har haft och fortsätter få nytta av brevskolan. Lycka till med arbetsmiljöarbetet i framtiden!