Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom rivning och sanering

Här hittar du en praktisk vägledning för arbete med asbest. Du får också veta mer om hur du kan arbeta vidare med arbetsmiljön med hjälp av Prevents checklistor och medarbetarenkät.

Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsarbete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker.

Vissa typer av lokaler behöver saneras av särskilt utbildad personal. Andra risker förenade med rivnings- eller saneringsarbete är exponering för kvarts och asbest. Användning av asbest är totalförbjuden i Sverige sedan 1982, men ansvarig byggherre har det yttersta ansvaret för att man i planeringen av rivning eller sanering av en fastighet beaktar om det kan förekomma asbest i fastigheten. Om så är fallet, behöver byggnaden saneras av särskilt utbildad personal.

Ibland behövs åtgärder för att förhindra spridning av skadliga ämnen. Det kan till exempel vara avskärmning och/eller ventilationstekniska åtgärder. Då är det viktigt att tänka på att inte sprida luftföroreningar via ventilationssystemet till andra delar av byggnaden.

Asbest - arbeta på rätt sätt (pdf)

Asbest - arbeta på rätt sätt (pdf)

Boken ger dig praktisk vägledning för arbete med asbest, information om hälsorisker och hur du kan skydda dig.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Samordningsansvar

När två eller flera arbetsgivare har verksamhet på en gemensam arbetsplats är det grundläggande att de kan samarbeta för att säkra arbetsförhållandena. Särskilda risker kan uppstå då flera företag arbetar jämsides vilket uppmärksammas i samordningsansvaret. Varje arbetsgivare har kvar sitt ansvar gentemot sina egna arbetstagare.

Samordningsansvar inom bygg och anläggning

Samordningsansvar inom bygg och anläggning

Boken beskriver vilka uppgifter den samordningsansvarige och byggarbetsmiljösamordnaren har och hur de kompletterar varandra.

Visa produkt

90 kr exkl. moms

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.