Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom lantbruk, skogsbruk och trädgård

Det sker en stor mängd arbetsskador och flera dödsfall per år i lantbruk och skogsbruk. De flesta olyckor inträffar vid arbete med maskiner, till exempel traktorer, vid trädfällning och vid arbete med djur.

Här finns checklistor som hjälper dig att upptäcka vilka risker som finns i arbetet. När riskerna är kartlagda kan man åtgärda dem så att arbetet blir säkrare. Det finns också en webbutbildning för dig som jobbar i skogsbruk: Säkert skogsarbete

För dig som jobbar med hästar finns boken Trygga hästjobb med fakta och tips om hur man kan utveckla arbetsmiljön. 

Bilderböcker

Ska du introducera nya medarbetare som inte kan svenska finns flera bilderböcker med illustrerade instruktioner som kan underlätta introduktionen. Bilderböckerna Jobba säkert i skogenJobba säkert i lantbruket Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö, Jobba säkert inom trädgårdsodling och Jobba säkert på golfbanan visar hur man kan jobba för att må bra och inte skadas. 

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går den tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av motorkedjesågar och röjsågar (AFS 2012:1)
Arbete med djur (AFS 2008:17)
Bekämpningsmedel (AFS 1998:6)
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS:2005:1)

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-06-13 Farligare än man kan tro
Publicerad 2019-01-14 Dödsolyckorna ökade förra året