Hoppa till huvudinnehållet

Traktorer

Inom lantbruket är maskinolyckor ett av de största hoten mot en bra arbetsmiljö, och där utgör olyckor med traktorer en ansenlig andel. Användning av traktorer är inte lika utbredd i skogsbruket, men även där sker en hel del maskinolyckor.

Olyckor sker ofta i samband med av- eller påstigning, till- och frånkoppling av arbetsredskap, reparation och underhåll, bristande arbetsteknik samt att traktorn oavsiktligt kommer i rullning. Dessutom sker trafikolyckor.

Helkroppsvibrationer vid traktorkörning kan ge besvär som trötthet, nedsatt prestationsförmåga och åksjukeliknande symtom. Vibrationer kan ge upphov till bestående skador i rygg, skuldror och nacke. Skadliga effekter kan förstärkas av olämpliga sittställningar.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av traktorer ska den som arbetar med en traktor ha tillräcklig kännedom om dess konstruktion och säkerhetsanordningar för säker användning. Dessutom fastställs när överrullningsskydd ska finnas och hur detta ska vara konstruerat.

Traktorn ska ha instruktionsbok och första hjälpen-utrustning. Vid ensamarbete är det viktigt att ha med mobiltelefon. När tillkoppling av maskiner och arbetsutrustning sker, bör en kontroll göras av att delar, lås och skydd finns och är hela. Man bör även kontrollera att bromsar, styrning och belysning ger tillräcklig säkerhet vid körning.

Extra noggrannhet och vaksamhet bör finnas när minderåriga kör traktorn eller när barn är medpassagerare. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga i arbetslivet ska följas. Barn ska sitta säkert, reglage och dörrar ska vara spärrade och traktorn ska inte kunna startas av barnet. Barn bör aldrig lämnas utan uppsikt i och omkring traktorn.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Lantbruk Traktorer

Lagar och regler om arbetsmiljö

Användning av traktorer (AFS 2004:6)

Tips på mer information

Vibrationer

Lantbruk, skogsbruk och trädgård

Säkra kopplingar

Externa länkar

Vad krävs för att arbetsskadorna i lantbruket ska minska? (rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet)

Säkrare traktorkörning (Arbetsmiljöverkets broschyr)

Hitta på sidan