Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljön inom skogsbruk

Här finns en webbutbildning, flera checklistor samt en bilderbok som hjälper att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

Det går att göra arbetet i skogen säkrare. Att arbeta säkert och förebyggande ger friska medarbetare och skapar lönsamma företag. Det handlar om att bedöma riskerna som finns i jobbet och på så sätt komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklistor

Med hjälp av Prevents checklistor som är framtagna för skogsbruket kan chefer och skyddsombud tillsammans riskbedöma verksamheten. Checklistorna innehåller frågor om rutiner och instruktioner och om arbetsplatsens utformning.

Checklistan Skogsbruk Inför arbete på ny trakt vänder sig till dig som arbetar i skogen. Använd den som stöd för att lättare upptäcka risker innan man påbörjar arbete på en ny trakt. Checklistan ersätter den app som tidigare funnits och innehåller samma frågor. 

Inför arbete på ny trakt

Säkert skogsarbete – webbutbildning

Säkert skogsarbete – webbutbildning

En webbutbildning som handlar om säkerhet och arbetsmiljö i skogsbruket. Den knyter an till det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsplatser ska ha. Utbildningen är kostnadsfri.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Jobba säkert i skogen

Jobba säkert i skogen

En bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert i skogen. Boken är lämplig vid introduktion av nyanställda och säsongsanställda, och passar alla oavsett språk.

Visa produkt

0 kr exkl. moms

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

 

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.