Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljöpolicy

Alla företag oavsett storlek och verksamhetsområde ska ha en arbetsmiljöpolicy. Kravet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Policyn ska visa hur ni vill ha det och hur ni når dit.

Vad är en arbetsmiljöpolicy?

En arbetsmiljöpolicy beskriver företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa. Policyn är ett levande dokument som regelbundet ska ses över. 

Arbetsmiljöpolicy mall att fylla i

Så här gör du

Planera

 • Hur ska arbetsprocessen se ut?
 • Vilka ska delta i arbetet?
 • Vilka arbetsmiljörisker finns i er bransch och i företaget?
 • Vad är affärsidén och finns det andra policydokument och lagstiftning att ta hänsyn till?
 • Vilka ska ansvara för att policyn används?

Genomför

 • Samla en mindre grupp och gör ett första utkast (det är svårt att formulera policyn i en större grupp). Använd strukturen i exemplet arbetsmiljöpolicy för att formulera policyn. Håll den kort, gärna en A4. Policyn ska vara skriftlig om det finns fler än tio medarbetare.
  • Beskriv den arbetsmiljö företaget vill uppnå.
  • Beskriv vilka risker som finns i företagets arbetsmiljö.
  • Sätt upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön enligt AFS 2015:4.
  • Dra upp övergripande riktlinjer för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till.
  • Beskriv företagets förhållningssätt till arbetsmiljölagstiftningen eller andra externa krav.
 • Diskutera utkastet i till exempel skyddskommittén, på arbetplatsträffar, i en workshop eller i arbetsgrupp. Glöm inte att berätta om syftet med mötet och beskriva vad en arbetsmiljöpolicy är.
 • Företagets ledning har alltid sista ordet om arbetsmiljöpolicyn.

Tips för att engagera medarbetarna!

Sätt upp ett stort pappersark i fikarummet och låt medarbetarna skriva upp två ord som de tycker är viktiga för en bra arbetsmiljö.

Följ upp

 • Gör policyn känd för alla i företaget. Använd intranät, anslagstavlor, veckobrev och så vidare.
 • Se till att alla nyanställda får ta del av policyn.
 • Gå igenom policyn i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ändra om det behövs

Mall och exempel

Arbetsmiljöpolicy mall att fylla i
 Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken

Fördjupning inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen är en kombinerad webb- och lärarledd utbildning.

Till utbildningen

8 200 exkl. moms

Hitta på sidan