Hoppa till huvudinnehållet
Två personer diskuterar kring ett dokument som de håller framför sig i ett kontor.

En arbetsmiljöpolicy ska utgå från verksamhetens specifika förutsättningar samt mål för arbetsmiljöarbetet.

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Så lyckas ni med arbetsmiljöpolicyn

Nästan 4 av 10 anställda är osäkra på om det finns en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen trots att alla företag ska ha en sådan. Att involvera medarbetarna och revidera policyn regelbundet är ett sätt att hålla den levande.

Nästan 4 av 10 (37 procent) är osäkra på om det finns en arbetsmiljöpolicy på arbetsplatsen och 15 procent är osäkra på hur man rapporterar tillbud. Det visar en undersökning från företaget Eco Online där drygt 1 000 svenskar i arbetsför ålder intervjuats.

Att involvera medarbetarna i arbetet med att ta fram eller revidera arbetsmiljöpolicyn är ett sätt att göra den mer känd, enligt Pia Ståhl, arbetsmiljökonsult och utbildare åt Prevent. Här kommer hennes bästa tips på hur man lyckas med sin arbetsmiljöpolicy.

  1. Fundera över processen Innan ni startar arbetet med att skapa eller revidera er arbetsmiljöpolicy behöver ni bestämma hur processen ska se ut. Vilka ska ingå i arbetsgruppen, vilka möten behöver ni ha och ska medarbetarna involveras i arbetet är exempel på frågor att fundera över.
  2. Skapa samverkan Som alltid när det handlar om arbetsmiljöarbete ska det göras i samverkan mellan chef och skyddsombud. Samverkan är viktig för att arbetsmiljöpolicyn ska bli bra. Det är arbetsgivaren som äger policyn och som ska ta initiativ till att den görs. Men skyddsombudet, som är länken mellan ledningsgrupp och medarbetare, har också en viktig roll.
  3. Utgå från er verksamhet En arbetsmiljöpolicy ska beskriva företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet. Ta hjälp av de interna dokument som redan finns och som beskriver företagets värderingar och mål för verksamheten. Det är också viktigt att ta hänsyn till de specifika förutsättningar och risker som finns på arbetsplatsen. Utgå från de medarbetarundersökningar och riskbedömningar som gjorts internt. Kanske finns det specifik lagstiftning för er bransch som ni behöver ta hänsyn till.
  4. Sätt mål och en handlingsplan Enligt föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska arbetsmiljöpolicyn också innehålla mål som ska främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka att medarbetare far illa av hög arbetsbelastning, otydlig rollfördelning eller konflikter på jobbet. Arbetsgivaren ska ha en tydlig handlingsplan för hur målen ska uppnås samt hur de ska förankras i organisationen.
  5. Involvera medarbetarna Genom att involvera medarbetarna i arbetet med arbetsmiljöpolicyn är chansen större att policyn blir ett levande dokument som alla känner till.
  6. Håll policyn kort och koncis En arbetsmiljöpolicy bör vara kort, en A4 räcker. Gör man en policy på 20 sidor är risken att ingen orkar läsa den. Ett bra sätt att hålla policyn kortfattad är att koppla den till andra arbetsmiljödokument där man kan vara mer detaljerad.
  7. Följ upp Gå igenom policyn i samband med den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fundera på om den fortfarande håller och ändra om det behövs. Och sist men inte minst – glöm inte att gå igenom arbetsmiljöpolicyn med alla nyanställda!
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Tips och råd