Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Lagar och regler

Domarklubba

Det finns lagar och regler som gäller för frisörer och salonger. Här ges en översikt över de regler som gäller arbetsmiljön vid frisörarbete.

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen. Övergripande regler om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbetet.

AFS 1985:18 Frisörarbete. Här finns detaljerade och konkreta krav som gäller vid frisörarbete.

AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifter som beskriver kraven på arbetsmiljöarbetet.

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2012:2 Belastningsergonomi

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2018:4 Smittrisker

AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet (avsnitt om handintensivt arbete)

SOSFS 2006:4 Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet, där hårvård ingår