Hoppa till huvudinnehållet

Gör prov

Teoriprovet

I provdelen finns teoriprov för samtliga avsnitt som krävs för maskinkörkortet: Arbetsmiljöarbete, Riskfaktorer, Maskinsäkerhet samt alla maskinavsnitt. Här lagras också resultaten av alla genomförda prov.

De teoretiska proven inleds med en presentation av de kunskapsmål som satts upp för avsnittet och en självskattning där du själv får bedöma dina förkunskaper. Därefter följer ett antal frågor som du ska besvara på 30 minuter. Frågorna är slumpvis utvalda ur en frågebank.

Även ordningen på svarsalternativen slumpas. De flesta frågorna har bara ett rätt svarsalternativ. Om det finns mer än ett rätt svarsalternativ får du veta det. För att få godkänt prov krävs att du har minst 80% rätta svar.

Regler vid teoriproven

De teoretiska proven kan du göra i vilken ordning du vill. Prata med din testledare. Du måste dock få godkänt på de allmänna proven och teoriprovet för maskinen ifråga innan du får påbörja praktikprovet för en viss maskintyp. 

Du kan göra de teoretiska proven enskilt eller tillsammans med andra. De ska göras under kontrollerade förhållanden, under direkt överinseende av din testledare.

Följande regler gäller:

Proven ska göras i den lokal som testledaren utser. 
Du får inte på något sätt ta hjälp av andra.
Du arbetar enskilt vid datorn utan andra restriktioner än tidsgränsen för provet.
Testledaren får svara på frågor av administrativ och teknisk natur, men inte hjälpa dig med svaren på frågorna.
Om du har lässvårigheter får testledaren hjälpa till med att läsa upp frågorna och svarsalternativen.

Utvärdera resultatet direkt

Du kan direkt efter provet se om du blivit godkänd eller inte och antalet rätta svar. Det gör du under rubriken ”Att göra” på din startsida. Testledaren ska vid behov ge dig konstruktiv återkoppling på det genomförda provet och förklara frågor och svar. Testledaren ska däremot inte ge dig de rätta svarsalternativen, utan dem får du resonera dig fram till, i dialog med testledaren eller slå upp i utbildningens faktadel.

Här finns de teoretiska proven: https://startmz.com/maskinkorkortet

Praktikprovet

Innan du kan göra det praktiska provet för en viss maskintyp måste du ha klarat teoriproven. Du måste inte göra de praktiska proven i någon viss ordning. Rekommendationen är dock att börja med de mest grundläggande maskintyperna och gärna i ett flödesperspektiv, det vill säga i den ordning som ett arbetsstycke vanligtvis bearbetas till en slutlig produkt.

Du hittar instruktionerna om hur provet går till under fliken Prov för respektive maskin. Instruktionerna går att skriva ut. 

Testledarens roll under det praktiska provet är att granska, inte att lära ut. Det innebär att hen ska förhålla sig så objektiv som möjligt och undvika att gå in med påpekanden under provets gång. Men om du beter dig farligt för dig själv eller omgivningen ska hen genast avbryta provet.

Testledarens bedömning, G eller IG, lagras i provdelen. På samma sätt som för det teoretiska provet kan du diskutera det genomförda provet med testledaren. Hen ska vid behov förklara sin bedömning och ge konstruktiv återkoppling i övrigt.

Dags att ta emot körkortet

När du kvalificerat dig för samtliga maskiner du vill ha med i ditt maskinkörkort överlämnar din testledare ett diplom och ett maskinkörkort.

Du kan även löpande göra utskrifter av dina godkända prov från provdelen. Prata med din testledare.

Hitta på sidan