Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljön på sågverk

Säkra sågverk

Webbutbildningen Säkra sågverk ger grundläggande kunskaper om god arbetsmiljö och säkerhetskultur på sågverk och om hur man kan minska risken för olyckor. Utbildningen består av en generell del och nio fördjupningar. I dessa kan du lära dig om olika produktionsavdelningar, vilka risker som finns och vad man bör tänka på för att öka säkerheten på respektive avdelning. 

Utbildningen Säkra sågverk

Checklistor

Det finns elva checklistor för olika arbetsmoment inom sågverk, till exempel ströläggning, torkning och utlastning. Den checklista som heter Sågverk Del 1 - Allmän behandlar verksamheten i olika lokaler och tar upp ventilation, klimat, buller, belysning, luftföroreningar, ergonomi, ensamarbete, transporter etc. Den är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en övergripande skyddsrond. De övriga tio checklistorna riktar sig till respektive produktionsavdelning.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.