Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Policy, rutiner och instruktioner

Ett policydokument fungerar som ett ramverk för de riktlinjer och principer som ska gälla på företaget inom ett visst område. Policydokumenten kan gälla en rad olika områden, till exempel arbetsmiljöfrågor, alkohol och droger, rehabilitering eller krishantering.

Arbetsmiljöpolicy

Alla företag oavsett storlek och verksamhetsområde ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå. Så gör du en arbetsmiljöpolicy (mallar och exempel)

Arbetsmiljöpolicyn kan innehålla allmänna målsättningar som visar inriktningen för arbetsmiljöarbetet, men det är också bra om det finns konkreta och tydliga mål som kan följas upp. Allmänna målsättningar kan exempelvis handla om överenskommelser om att öka trivseln på jobbet och inflytande över arbetsuppgifterna.

Exempel på mätbara mål är att en viss bullernivå inte ska överskridas, att datorarbetspass över ett visst antal timmar inte ska förekomma, att användningen av farliga ämnen ska minska med femtio procent och så vidare. Arbetsmiljöpolicyn ska revideras vid behov, till exempel vid en årlig genomgång. Om företaget har fler än nio arbetstagare ska arbetsmiljöpolicyn dokumenteras. 

Rutiner och instruktioner

Arbetsmiljölagstiftningen, och även angränsande lagstiftning, ställer på flera områden krav på att arbetsgivaren skriftligen ska upprätta rutiner och instruktioner. Syftet är främst att förebygga att oönskade händelser inträffar men även att hantera dem på ett bra sätt om de inträffar.

Kännetecknande för rutiner är att de beskriver ett i förväg bestämt tillvägagångssätt, som ska vara så likformigt som möjligt, för att uppnå ett visst syfte. Rutinen redogör för en serie aktiviteter som ska genomföras i en viss ordning, talar om vad som ska göras och vem som har ansvar för det.

En instruktion är i allmänhet mer detaljerad och beskriver hur en eller flera aktiviteter ska utföras. Instruktioner kan förtydliga hur vissa arbetsuppgifter ska gå till, men de kan även handla om specifika frågor, exempelvis brandskydd eller första hjälpen.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2015-10-21 Gör en policy för arbetsmiljön