Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljön inom skogsbruk

Det går att göra arbetet i skogen säkrare. Att arbeta säkert och förebyggande ger friska medarbetare och skapar lönsamma företag. Det handlar om att bedöma riskerna som finns i jobbet och på så sätt komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med hjälp av Prevents checklistor som är framtagna för skogsbruket kan chefer och skyddsombud tillsammans riskbedöma verksamheten. Checklistorna innehåller frågor om rutiner och instruktioner och om arbetsplatsens utformning.

Webbutbildningen Säkert skogsarbete

För att förbättra arbetsmiljön i skogsbruken har Prevent tillsammans med Gröna arbetsgivare och GS-facket tagit fram webbutbildningen Säkert skogsarbete som vänder sig till anställda, chefer och skyddsombud.

Webbutbildning innehåller fakta, övningar och filmade intervjuer med skogsföretag i hela landet som berättar hur de arbetar med arbetsmiljön och säkerheten. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

Bilderboken Jobba säkert i skogenFör skogsbranschen finns också av en app för riskbedömning för de som ska ut på nytt uppdrag i skogen och en bilderbok med illustrerade instruktioner som visar hur man arbetar säkert i skogen. Boken vänder sig främst till de som inte har svenska som modersmål, till exempel säsongsanställda.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.