Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

 • Alla ska med. Arbetsgivaren har huvudansvaret men de anställda har också ett ansvar att säga till om de upptäcker risker.

  Alla ska med. Arbetsgivaren har huvudansvaret men de anställda har också ett ansvar att säga till om de upptäcker risker.

 • Det här vill vi. Genom en arbetsmiljöpolicy blir det tydligt för alla vad företaget vill med sitt arbetsmiljöarbete.

  Det här vill vi. Genom en arbetsmiljöpolicy blir det tydligt för alla vad företaget vill med sitt arbetsmiljöarbete.

 • Våra rutiner. Det behövs rutiner för arbetsmiljöarbetet och det är lättare att följa dem om de finns på papper (nödvändigt om man är minst tio anställda).

  Våra rutiner. Det behövs rutiner för arbetsmiljöarbetet och det är lättare att följa dem om de finns på papper (nödvändigt om man är minst tio anställda).

 • Vi hjälps åt. Uppgifterna i arbetsmiljöarbetet kan fördelas på företaget. Det är vanligt att chefer får vissa uppgifter att ha hand om.

  Vi hjälps åt. Uppgifterna i arbetsmiljöarbetet kan fördelas på företaget. Det är vanligt att chefer får vissa uppgifter att ha hand om.

 • Kunskaper. Alla anställda ska veta vilka risker som finns och hur man skyddar sig.

  Kunskaper. Alla anställda ska veta vilka risker som finns och hur man skyddar sig.

 • Bort med alla risker. Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra viktiga steg: undersöka vilka risker som finns, bedöma dem, åtgärda dem och kontrollera att de är åtgärdade. Genom att göra det här regelbundet och strukturerat kommer man långt i sitt arbetsmiljöarbete.

  Bort med alla risker. Systematiskt arbetsmiljöarbete består av fyra viktiga steg: undersöka vilka risker som finns, bedöma dem, åtgärda dem och kontrollera att de är åtgärdade. Genom att göra det här regelbundet och strukturerat kommer man långt i sitt arbetsmiljöarbete.

 • Speciellt vid förändringar. När det sker en ändring, till exempel en ny maskin eller en omorganisation, måste man göra en särskild riskbedömning.

  Speciellt vid förändringar. När det sker en ändring, till exempel en ny maskin eller en omorganisation, måste man göra en särskild riskbedömning.

 • Det får inte hända igen. Lär av olyckorna eller av det som hade kunnat leda till en olycka. Det är ett bra sätt att upptäcka risker.

  Det får inte hända igen. Lär av olyckorna eller av det som hade kunnat leda till en olycka. Det är ett bra sätt att upptäcka risker.

 • Årlig koll. Arbetsmiljöarbetet ska följas upp varje år.

  Årlig koll. Arbetsmiljöarbetet ska följas upp varje år.

 • Ta hjälp av experter. Ta hjälp av företagshälsovården eller någon annan expert om du behöver.

  Ta hjälp av experter. Ta hjälp av företagshälsovården eller någon annan expert om du behöver.

Här får du veta vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete är. I varje avsnitt förklaras hur du jobbar praktiskt, och du får också mallar och exempel som hjälper dig i arbetsmiljöarbetet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i föreskrifterna AFS 2001:1 som "arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås". Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Ansvaret gäller också för inhyrd personal.

Att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp är centralt i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med det menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen och åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter kontrolleras åtgärderna, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

SAM-snurran visar delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Samverkan är en förutsättning.

Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en självklar och naturlig del av verksamheten. Det är också angeläget att alla anställda är engagerade och aktiva i arbetsmiljöarbetet. I arbetsmiljölagen står att arbetstagare och arbetsgivare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetstagarna har av naturliga skäl oftast en bra kännedom om riskerna i sitt dagliga arbete och bra förslag på åtgärder. Arbetstagarens delaktighet i arbetet ger också bra förutsättningar till ett framgångsrikt genomförande av åtgärderna.

Så gör du en riskbedömning

Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.

Så gör du en arbetsmiljöpolicy

Det behövs dokumentation för att kunna planera och följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Handlingsplaner, riskbedömningar och instruktioner för allvarliga risker ska dokumenteras skriftligt av alla företag.

Så följer du arbetsmiljöarbetet

För företag med minst 10 anställda krävs även skriftlig dokumentation av arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Så skapar du rutiner och instruktioner

Lagar och regler om arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

God samverkan

Här finns filmer och reflektionsfrågor som hjälper er att få en riktigt god samverkan i arbetsmiljöarbetet »