Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom elbranschen

Elektriker som utför arbete.

Elsäkerhet regleras av arbetsmiljölagen men även av ellagstiftningen, vilken innehåller en rad viktiga säkerhetsregler. Elsäkerhetsfrågor ska gärna samordnas med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Vid arbete med elektrisk ström finns risken att utsättas för strömgenomgång eller ljusbåge. Det är inte bara vid högspänning (>1 000V) som livsfaran är överhängande utan även vid lågspänning. För att minska risker och förbättra det förebyggande arbetet är det viktigt att alltid rapportera olyckor och tillbud till arbetsgivaren.

Här hittar du den kostnadsfria skriften Säkra eljobb som betonar hur viktigt det är att välja rätt utrustning med tanke på det jobb som ska utföras.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Relaterade länkar

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2021-05-06 Ny handbok ska förebygga elolyckor