Hoppa till huvudinnehållet

Lär av de framgångsrika företagen

Det finns inga perfekta företag och det finns många sätt att utveckla personal och verksamhet – men framgångsrika städföretag har en hel del gemensamt. Här har vi samlat råd och erfarenheter från framgångsrika städföretag. Vill du också bygga ett framgångsrikt städföretag? Läs och inspireras!

1. Ledarskapet är viktigt

Var tydlig

Ett tydligt ledarskap i kombination med respekt för medarbetarna är en viktig framgångsfaktor. Det har visat sig att chefer som ser värdet i sina medarbetare, och visar det, har mycket att vinna. Du tjänar därför på att prata med dina medarbetare, också om svåra frågor. Den som vill vara en framgångsrik chef behöver vara tydlig med hur verksamheten ska drivas och kontinuerligt arbeta med att utveckla verksamheten och medarbetarna.

Tänk målmedvetet och långsiktigt

Gemensamt för framgångsrika städföretag är målmedvetenhet, att långsiktigt arbeta för att nå sina mål. Chefer berättar om hur de kunnat ändra fokus och se nya utvecklingsområden efter att målmedvetet arbete gett resultat. Genom att till exempel vidareutbilda sina städare och ge dem större ansvar (som kundkontakter och annat) har de kunnat frigöra tid för att utveckla det egna ledarskapet och koncentrera sig på långsiktig utveckling av verksamheten. Det kräver städare som tycker lika mycket om att arbeta med hygien och människor som att ge service.

2. Moderna redskap och städtekniker

Avgörande är att se till att företagets städare använder moderna städmetoder och har moderna städredskap. För  att undvika skador och värk väljer många framgångsrika företag också att systematiskt arbeta med att lära ut bra arbetsteknik.

3. Ta tag i problem

För att en chef ska kunna lägga tid på utvecklingsarbete behöver hen minimera arbetet med problemhantering. Det kan handla om att hitta sätt att minska risken för återkommande problem. Att vara tydligare gentemot kunder med vad som ingår i städarbetet, kan till exempel minska antalet kundklagomål.

Det kan också handla om att ta tag i problem och lösa gamla ”surdegar”, som annars riskerar att bli återkommande tidstjuvar. Det är ofta enklare att lösa problem på ett tidigt stadium. Att i stället vänta, eller hoppas på att problemen ska lösa sig själva, kan tvärtom bidra till att göra problemen riktigt svårlösta.

Ibland kan man se positiv utveckling i företag när en ny chef börjat ta tag i gamla problem, som rehabilitering av långtidssjukskrivna städare. Det är ett arbete som ofta är tidskrävande – men givande. Och allt eftersom problemen efter hand minskar kan chefen i stället lägga kraft på att arbeta mer förebyggande och med att utveckla sin personal.

4. Utveckla medarbetarskapet

Det är viktigt att städarna känner inflytande över sin arbetssituation. Framgångsrika företag arbetar därför målinriktat med att skapa en trygg arbetsplats där städarna känner delaktighet. Alla de framgångsrika företag vi varit i kontakt med satsar på vidareutbildning av sina anställda. Hur utbildningarna ser ut och genomförs varierar, men utbildning i ergonomi är till exempel vanligt. Det finns även företag som har kopplat en lönetrappa till de steg städarna klarar i en praktisk städutbildning.

Flera av de framgångsrika företagen arbetar aktivt med att låta städarna själva ansvara för såväl den dagliga kundkontakten som uppföljning av eventuella klagomål. Den direkta kundkontakten är betydelsefull för att städaren på bästa sätt ska förstå vilka krav som finns på den egna arbetsinsatsen – något som ökar känslan av ansvar för resultat och kvalitet. Det är också ett effektivt sätt att skapa goda kundrelationer.

5. Var uppmärksam på sjukfrånvaro

Hög sjukfrånvaro kostar pengar. Låg sjukfrånvaro bidrar till goda ekonomiska resultat.

Därför är det viktigt att tidigt fånga upp signaler på risker eller problem som kan leda till arbetsskada eller sjukdom. I de framgångsrika städföretagen arbetar man systematiskt för att minska sjukfrånvaron. För att minska risken för sjukskrivningar ser man också över sina arbetsmetoder och den arbetsteknik som används. Flera av företagen arbetar ävenaktivt och organiserat med rehabilitering av långtidssjukskrivna.

Satsa på friskvård! De flesta framgångsrika städföretag satsar på friskvård för sin personal och har utvecklat egna modeller för det. Det kan handla om allt från träningsmöjligheter på arbetsplatsen till lönepåslag för den som regelbundet tränar med någon av sina kollegor.

6. Städare trivs i bra företag

En avgörande framgångsfaktor är att städarna trivs med sina jobb. Städare behöver få möjlighet att arbeta självständigt, känna att de blir sedda och uppskattade. Företag som arbetar så bidrar till att städarna kan uppleva sitt arbete som mer meningsfullt, mindre påfrestande och ensidigt.

Städföretag med gott rykte får både fler sökande som vill börja arbeta hos dem och låg personalomsättning. Många framgångsrika städföretag säger att de därför arbetar aktivt för att personalen ska känna delaktighet och inflytande över sitt arbete. De säger också att återkoppling och visad uppskattning är avgörande för resultatet.

7. Organisera städarbetet

En tydlig sak som skiljer framgångsrika städföretag från mindre framgångsrika är hur de organiserar sitt arbete. Det är viktigt att planera städningen så att inga städare överbelastas i arbetet. Överbelastning kan förekomma, vid till exempel tidsbrist eller extraarbete, men det är viktig att begränsa överbelastning eftersom det ökar risken för belastningsskador. De framgångsrika företagen har rutiner för hur städningen ska fungera när någon städare till exempel blir sjuk.

Hitta på sidan