Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

    

    

  

  

Använd enkäten för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar några minuter att besvara. Svaren är anonyma. 

Enkäten ersätter stressenkäten och psykosocial enkät i pdf-format.