Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljön i förskolan

Ett vanligt arbetsmiljöproblem i förskolan är störande ljud och buller.

Ett vanligt arbetsmiljöproblem i förskolan är störande ljud och buller. Detta problem kan leda till trötthet, stress, ljudkänslighet, hörselnedsättning och tinnitus. För mycket stress och påfrestande arbetsställningar är också vanligt i förskolan.

För att förebygga problem och förbättra arbetsmiljön måste arbetsmiljön undersökas, risker bedömas och åtgärder genomföras. Ta gärna hjälp av den allmänna checklistan för förskolan när ni ska göra skyddsrond.

Ljudguide för förskolan 

Ljudguide för förskolan är en webbplats som ska inspirera och ge kunskap om hur man kan förbättra ljudmiljön på sin förskola. Webbplatsen vänder sig i första hand till förskolechefer och skyddsombud men också till övriga medarbetare på förskolor.

På webbplatsen finns tips på enkla åtgärder som kan sänka ljudnivån och minska förekomsten av störande ljud. Den innehåller också inspirerande filmer om förskolor som förbättrat ljudmiljön, checklistor för att undersöka ljudmiljön och podcasts om bra ljudmiljöer. 

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En allmän utbildning om arbetsmiljö ger den bästa grunden. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den största.

Artiklar från Arbetsliv