Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Minska bullret i förskolan

Vad är problemet med buller? Hur kan man förbättra ljudmiljön i förskolan? Inspireras av hur andra förskolor har gått till väga, lär dig mer om konsekvenserna av buller och använd checklistor för att undersöka er ljudmiljö.

Mänskliga röster är det ljud vi har svårast att stänga ute och som därför också kan vara en besvärlig bullerkälla. I förskolan måste pedagogerna vara uppmärksamma på barnens röster men också vad andra vuxna säger. Att utsättas för mycket ljud kan ge problem med hörseln men också andra fysiska besvär.

Med olika åtgärder i den fysiska miljön går det att göra ljudmiljön bättre. Det kan handla om att dela in ett stort rum i flera mindre, sortera klossar efter färg, använda sig av belysningen för att dämpa ljudet eller ljudabsorbenter i tak och väggar.

Arbetssätt och pedagogik påverkar ljudnivån. Det kan vara rutiner för hur barnen tas emot när de kommer på morgonen, att väcka medvetenheten om ljuden runt omkring oss eller riktlinjer för lek inomhus och utomhus.

Vad är buller?

Buller är oönskat ljud som upplevs som störande och som i svårare fall kan skada hörseln. Vad som upplevs som buller och hur man påverkas varierar från person till person. Den som är stressad och trött störs lättare av olika ljud än den som är i balans. Den som har en hörselskada kan uppleva vissa ljud som mycket störande medan samma ljud inte påverkar den som inte har någon skada.

Läs mer om buller

Checklista för ljudmiljön

Checklistan är ett användbart hjälpmedel för att undersöka ljudmiljön och upptäcka eventuella risker och brister. Frågorna syftar till att öka kunskapen om ljudpåverkan och ge tips till en bättre ljudmiljö för vuxna och barn.

Podcast om ljudmiljöer

Ett samtal i fem korta avsnitt kring bra och mindre bra ljudmiljöer med syfte att inspirera till reflektioner kring ljud. Hur påverkas arbetsmiljön? Varför är det lättare att urskilja tal i vissa miljöer? Vad betyder ljudmiljön för inlärningen i förskolan? Hur skapar man en bra ljudmiljö? Det är några av frågorna som ställs i podcasten.