Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Spårbunden trafik

Tågpersonal är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld. Ökade kunskaper om konflikthantering gör att personalen bättre kan hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer. Genom att reflektera över sitt agerande blir det möjligt att öka sin handlingsberedskap inför svåra situationer i arbetet.

Konflikttipsaren

Konflikttipsaren är en broschyr som vänder sig direkt till den som arbetar inom spårbunden trafik. Den kan laddas ner som pdf.  

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.