Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Spårbunden trafik

Tågpersonal är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld. Ökade kunskaper om konflikthantering gör att personalen bättre kan hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer. Genom att reflektera över sitt agerande blir det möjligt att öka sin handlingsberedskap inför svåra situationer i arbetet.

Tillsammans med Almega, SEKO och ST har Prevent tagit fram en handledarutbildning om hot och våld inom spårbunden trafik, ett handledarmaterial, Konflikttipsaren och filmsekvenser.

Handledarutbildning

Handledarutbildningen omfattar en heldag som i huvudsak bygger på lärarledda diskussioner där deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter.

Syftet med utbildningen är att:

 • höja kunskapen om hur man kan hantera konfliktsituationer
 • öka medvetenheten hos personal inom spårbunden trafik om det egna agerandet.

Kravprofil för att utbildas till handledare:

 • intresse för att stödja och utveckla människor i deras yrkesroll
 • orädd; kunna ställa ”svåra” frågor
 • vana att tala inför grupp
 • förmåga att lyssna
 • god svenska
 • tidigare pedagogisk erfarenhet är meriterande.

Rollen som handledare innebär att:

 • leda utbildningar inom din organisation
 • diskutera och analysera filmsekvenser med konfliktsituationer
 • leda diskussioner om deltagarnas erfarenheter
 • i analys och diskussion belysa flera olika perspektiv på en händelse.

Handledarmaterial

Handledarmaterialet innehåller tips till dig som handledare, konfliktmodeller, förslag på diskussionsfrågor och övningar. Med detta material vill vi stärka den som står inför att handleda utbildningar om konflikthantering inom spårbunden trafik.

Konflikttipsaren

Konflikttipsaren är en broschyr som vänder sig direkt till den som arbetar inom spårbunden trafik. Den kan laddas ner som pdf.  

Filmscener

I utbildningen används filmscener som diskussionsunderlag. Det finns två versioner av varje scen. Fram till ett visst vägskäl är versionerna identiska. I handledarmaterialet finns förslag på olika frågeställningar som kan diskuteras. Till filmerna om konflikthantering.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö - BAM är den mest efterfrågade.