Hoppa till huvudinnehållet

Övningar och verktyg

En öppen dialog på arbetsplatsen är viktig för att hantera hat och hot. Ett tillåtande klimat gör att medarbetare kan känna sig trygga att berätta om egna erfarenheter och lära av varandra. Här finns filmer med tillhörande frågor att använda i diskussionsövningar på arbetsplatsen. Här finns även alla verktyg samlade. Övningarna och verktygen ingår i utbildningen Hantera hat och hot på redaktionen.

Filmer med diskussonsfrågor

Pass 1 – skapa samsyn

Syftet med övningen är att skapa uppmärksamhet kring hat och hot som arbetsmiljöproblem och att tillsammans reflektera och skapa samsyn över hur situationen ser ut på den egna redaktionen.

Att diskutera

Den bild som målas upp - hur stämmer den överens med er situation?

Kan ni identifiera väntade och oväntade ämnen och situationer?

Vilka konsekvenser av hat och hot kan ni se hos er?

Vilka strategier använder ni?

  • Uttalade respektive outtalade.
  • Personliga respektive på gruppnivå.

Vad upplever ni att ni behöver arbeta vidare med?

Pass 2 – Krisberedskap

Syftet med den här övningen är att utifrån Eskilstuna-Kurirens erfarenheter diskutera hur kriser kan förebyggas och hur de kan de hanteras i det akuta läget. Gruppen får tillsammans en första orientering i olika typer av skydd och kan tillsammans reflektera över hur skyddsläget ser ut på den egna redaktionen.

Att diskutera:

Vad gjorde redaktionen när krisen uppstod? 

Hur hade en sådan här kris kunnat förebyggas?

Vilka tips och råd i reportaget Så skapas ett effektivt skydd kan ni ta till er av?

Vad upplever ni att ni behöver arbeta vidare med?

Pass 3 – I politikens värld

Syftet med den här övningen är att få inblick i en annan bransch där hat och hot också är vanligt förekommande. Genom att ta del av en politikers erfarenheter och strategier kan redaktionen diskutera vilka likheter och olikheter som finns.

Att diskutera:

Vilka likheter och olikheter finns mellan en journalists situation respektive en politikers?

Vilka av de strategier som politikern i filmen använder kan fungera hos er?

Verktyg

Stödtrappan

kris stodtrappan.jpg

Stödtrappan kan även användas för att bedöma vilken krisstödskompetens som behövs, om kompetensen finns internt eller behöver anlitas externt.

Inventera stabilisatorer och stressorer

Rusta medarbetarna_stressorsanalys.jpg

Inspireras av bilden för att göra en inventering av både stressorer och stabilisatorer. Stabilisatorer är det som kan öka motståndskraften mot stress och mildra reaktioner. Exempel på stabilisatorer kan vara träning, avslappning och socialt skyddsnät. Organisatoriska stabilisatorer kan vara till exempel en balanserad arbetsbelastning, delaktighet, friskvård och stöttande ledarskap.

En stressor kan till exempel vara för hög arbetsbelastning på jobbet, en konflikt med en partner, sjukdom eller höga prestationskrav. Att utsättas för hat och hot är ytterligare ett exempel.

Analysen kan göras individuellt eller i dialog med en medarbetare. Första gången man gör analysen kan man med fördel göra den tillsammans under ett möte. Låt var och en fundera själv några minuter och göra sin egen analys. Identifiera såväl stressorer som stabilisatorer. Diskutera i gruppen och lär av varandra. Avsluta med att prioritera ett par organisatoriska stabilisatorer som ni vill ska finnas på redaktionen.

Säkerhetsmedvetenhet

Sa paverkas den som utsatts_sakerhetsmedvetenhet.jpg

Vi påverkas av våra erfarenheter och en person som drabbats av hat eller hot blir ofta mer och ibland överdrivet säkerhetsmedveten. Men efter ett tag brukar den drabbade ta sig tillbaka till "normalläget".

Men alla reagerar olika. Den som är paranoid kan bli så försiktig att det blir svårt att överhuvudtaget utföra uppdrag. Den överdrivna försiktigheten kan påverka såväl yrkes- som privatliv. Den som är naiv och struntar i att ta till nödvändiga försiktighetsåtgärder vid riskfyllda uppdrag riskerar å andra sidan att utsätta både sig själv och andra för fara. Vi är varandras arbetsmiljö och det som blir farligt för en person blir ofta farligt även för arbetskamraterna. Arbetsgivaren behöver därför förstå att medarbetarnas säkerhetstänkande varierar och att den som utsatts för hat eller hot kan ha förflyttat sig längs "medvetenhetslinjen".

Använd bilden vid möten och medarbetarsamtal för att öka insikten om att säkerhetsmedvetandet varierar. Titta och fundera individuellt och diskutera i grupp. Var befinner du dig nu? Var befann du dig innan incidenten?

Händelseträdet

Metoden kan användas i samtal med en drabbd medarbetare.

handelsetradet.jpg

Händelseträdet är ett verktyg för att hjälpa sig själv, en kollega eller för att som chef stötta en medarbetare. Genom att använda sig av händelseträdet kan den som utsatts få perspektiv på hatet eller hotet.

I ett första steg får den som utsatts föreställa sig det värsta tänkbara scenariot: det allra sämsta som kan hända efter händelsen med hat eller hot. Den drabbade får då möjlighet att prata om det som oroar allra mest – det allra värsta scenariot.

Samtidigt är det viktigt att inte stanna kvar i detta utan att gå vidare och även få föreställa sig det bästa tänkbara utfallet. Nästa steg blir alltså att låta den som utsatts få tid att tänka på och prata om det allra bästa scenariot.

Därefter är det dags att föreställa sig det mest troliga scenariot, som ofta ligger någonstans mitt emellan bästa och sämsta läge.

Hitta på sidan