Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Chefens roll i arbetsmiljöarbetet

Chefen är utsedd av och företräder arbetsgivaren i det dagliga arbetet. Chefens främsta uppgift är att leda och fördela arbetet så att medarbetarna kan utföra de uppgifter som krävs för att nå verksamhetens mål. Som chef ska man ta hänsyn både till interna mål och externa krav. Interna mål kan exempelvis vara verksamhetsplaner, produktionsmål och policies. Lagstiftningen är ett exempel på externa krav.

I chefens löpande arbete ligger även arbetsmiljöarbetet. Hur människor trivs på jobbet påverkas av allt som händer i organisationen. Arbetsmiljö är inte ett separat område, utan hänger samman med hela verksamheten. Ledarskapet nämns i många sammanhang som den allra viktigaste arbetsmiljöfaktorn.

Även om det är arbetsgivaren som har arbetsmiljöansvaret, är det ofta svårt för vd eller ägare att själv utföra allt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet kan därför fördelas på olika funktioner och personer i organisationen genom så kallad uppgiftsfördelning, även om ansvaret fortfarande ligger hos arbetsgivaren. Ofta är det chefer och arbetsledare som får arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig. De kan i sin tur fördela det vidare till enskilda anställda.

Relaterade ämnen

Artiklar från Arbetsliv