Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam

Så gör du

Välj rätt stöd från företagshälsan

En bra företagshälsa är guld värd, så missa inte att först reda ut vad ni egentligen behöver. Välj en aktör som använder metoder med vetenskapligt stöd, när det finns sådana. Våga välja bort slentrianmässiga hälsokontroller.

1 Analysera era behov
Det första steget är viktigt! Ringa in vad verksamheten egentligen behöver. Det kan vara hjälp med det systematiska arbetsmiljöarbetet eller kunskap om hur man arbetar förebyggande. Det kan finnas speciella risker, som ni behöver identifiera och åtgärda. Ju mer specifika ni är om era egna behov, desto bättre. Behöver ni hjälp i rehabiliteringsärenden? Står ni inför en förändring som kan påverka arbetsmiljön? Vill ni att företagshälsan ska göra arbetsmiljöundersökningar? Ordna chefsutbildning? Svaren på den sortens frågor bör avgöra vad ni väljer – inte tradition eller slentrian. Flera studier tyder på att företagshälsovård som jobbar integrerat och förebyggande i verksamheten ger bäst effekt för företaget. Fall inte i fällan att bara fråga efter läkartider eller rehabiliteringstjänster för medarbetare som redan har blivit sjuka.

Gör det klart i analysen vilken kompetens som finns på företaget. Det finns ju ingen anledning att köpa in det ni redan kan. Genomför processen i samverkan på arbetsplatsen, så kommer flera perspektiv fram.

2 Bestäm vad som är viktigast
Prioritera bland behoven, om listan över vad ni vill ha blir lång. Bestäm vad som ska göras först – och vad som kan vänta.

3 Formulera kraven
Kraven kan uttryckas som mål eller som kompetens. Ett tydligt mål kan vara att ni vill ha hjälp att minska sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa med 20 procent inom en viss tid. Eller att arbetsplatsen behöver insatser för en grupp medarbetare med ryggbesvär och övervikt. Då får företagshälsorna tala om hur de vill göra för att nå resultat. Ett kompetenskrav kan vara att ni vill ha en företagshälsa där det åtminstone finns läkare, fysioterapeut, arbetsmiljöingenjör och psykoterapeut.

Om ni redan vet vilka problem ni vill ha hjälp med, kan målstyrd upphandling vara det bästa. Men mycket detaljerade mål kan leda till färre anbud. Även ambitiösa företagshälsor kan tveka att binda sig vid sifferåtaganden på det här stadiet. Skriv i underlaget att företagshälsans utredningsmetoder och insatser så långt det går ska vara evidensbaserade. Det viktigt för att säkra kvaliteten.

4 Välj en leverantör
Analysera anbuden noga. Titta särskilt på beskrivningen av hur företagshälsorna arbetar. Utgå inte från att arbetet självklart bygger på den nyaste kunskapen om vad som faktiskt fungerar. De ska kunna visa hur de vet att det de gör har effekt. Vilar deras metoder och insatser på vetenskaplig grund? Kan de visa att deras arbetssätt är kvalitetskontrollerat och utvärderat på områden där det saknas tillräckligt med forskning?

Ett kvalitetsmått är att företagshälsan arbetar i enlighet med de nationella riktlinjer som Företagshälsans riktlinjegrupp har tagit fram. Hittills har sex sådana getts ut och flera är på gång. Gruppen är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Sveriges Företagshälsor och Sveriges Företagsläkarförening.

Träffa anbudsgivare som ni är intresserade av. Låt dem berätta hur de jobbar och hur de ser på era behov.

5 Skriv avtal
Specificera uppdraget så konkret och tydligt som möjligt. Erfarenheten visar att diffusa avtal ofta leder till att man inte får rätt saker. Om ramarna för samarbetet är tydliga kan ni lättare följa upp hur det har gått. Bestäm när uppföljningen ska göras.

6 Börja samarbeta
Räkna med en startsträcka. En vanlig brist är att den som upphandlar inte vill betala för tiden det tar att lära känna verksamheten. Kännedom behövs för att företagshälsan ska kunna stötta det förebyggande arbetet – inte bara jobba på individbasis.

7 Följ upp
Utvärdera genom att ta upp hur tjänsten motsvarar det ni kom överens om. Och hur upplevde ni tillgänglighet och bemötande? Sådant spelar också roll för ett lyckosamt samarbete.

Källor: Irene Jensen, professor i företagshälsovård, Karolinska Institutet, och Prevent.

Fler tips
Boken Att köpa arbetsmiljö- och hälsotjänster finns på www.prevent.se/utbildningar-produkter
En interaktiv guide för att välja rätt tjänster finns på www.prevent.se/fhv

bild på Margareta Edling

Margareta Edling

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd